Verejné ponukové konanie - odpredaj pozemok parc. č. 443/1 na výstavbu bytov ul. Hlubockého v Starej Turej

ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
pozemok parc. č. 443/1
na výstavbu bytov ul. Hlubockého v Starej Turej.Mesto Stará Turá ponúka vo verejnom ponukovom konaní na odpredaj nehnuteľnosť na výstavbu bytového domu, ktorá sa nachádza na ul. Hlubockého v Starej Turej. Jedná sa o pozemok parc. č. 443/1-zast. plochy o výmere 598 m2, katastrálne územie Stará Turá, evidovaný na liste vlastníctva č. 1.

Minimálna cenová ponuka je 66,39 €/m2 (2 000,- Sk/m2)

Výber záujemcu sa uskutoční na základe ponukového konania.

Ponuka musí obsahovať:

  • identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu u fyzických osôb alebo názov, sídlo, IČO u právnických osôb
  • súhlas fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov pri predaji majetku vo vlastníctve mesta Stará Turá v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane údajov v znení neskorších predpisov,
  • výpis z obchodného registra alebo iného registra ( v prípade právnických osôb ) nie starší ako 3 mesiace,
  • cenovú ponuku záujemcu (minimálne vo výške 66,39 €/m2 (2000,- Sk/m2))
  • vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania.

Ponuky treba predkladať v uzatvorených obálkach označených spiatočnou adresou záujemcu a heslom

„Výstavba bytov Hlubockého ul. - NEOTVÁRAŤ"

na adresu : Mestský úrad, majetkové oddelenie, ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá.
Posledný deň prijímania ponúk je 30.01.2009, 14:00 hod. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Bližšie informácie na tel. čísle 032 / 746 16 30, 746 16 31.
Riadne doručené ponuky vyhodnotí výberová komisia.


Upozornenie:

Predaj nehnuteľnosti víťaznému záujemcovi podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom Stará Turá. Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo na zrušenie verejného ponukového konania bez určenia dôvodu.
 

Mesto Stará Turá, Publikované: 8.1.2009
Nastavenia cookies