Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti, pozemok parc. č. 443/1 , na výstavbu bytov ul. Hlubockého v Starej Turej

ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
pozemok parc. č. 443/1
na výstavbu bytov Ul. Hlubockého v Starej Turej.Mesto Stará Turá ponúka vo verejnom ponukovom konaní na odpredaj nehnuteľnosť na výstavbu bytového domu, ktorá sa nachádza na Ul. Hlubockého v Starej Turej. Jedná sa o pozemok parc. č. 443/1-zast. plochy o výmere 598 m2, katastrálne územie Stará Turá, evidovaný na liste vlastníctva č. 1.

Minimálna cenová ponuka je 2 000,- Sk/m2.

Výber záujemcu sa uskutoční na základe ponukového konania.


Ponuka musí obsahovať:

  • identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu u fyzických osôb alebo názov, sídlo, IČO u právnických osôb
  • súhlas fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov pri predaji majetku vo vlastníctve mesta Stará Turá v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane údajov v znení neskorších predpisov
  • výpis z obchodného registra alebo iného registra ( v prípade právnických osôb ) nie starší ako 3 mesiace,
  • cenovú ponuku záujemcu ( minimálne vo výške 2 000,- Sk/m2 )
  • vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania.

 

Ponuky treba predkladať v uzatvorených obálkach označených spiatočnou adresou záujemcu a heslom

„Výstavba bytov Hlubockého ul. - NEOTVÁRAŤ"

na adresu : Mestský úrad, majetkové oddelenie, ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá. Posledný deň prijímania ponúk je 22.12.2008, 15:00 hod. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Bližšie informácie na tel. čísle 032/746 16 30, 746 16 31. Riadne doručené ponuky vyhodnotí výberová komisia.


Upozornenie:
Predaj nehnuteľnosti víťaznému záujemcovi podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom Stará Turá. Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo na zrušenie verejného ponukového konania bez určenia dôvodu.

Mesto Stará Turá, Publikované: 20.11.2008
Nastavenia cookies