Verejné ponukové konanie - odpredaj Kultúrny dom Topolecká

Mesto Stará Turá
ponúka vo verejnom ponukovom konaní na

ODPREDAJ
KULTÚRNY DOM TOPOLECKÁ


súp. č. 2117 + pozemky parc.č. 8604/9, 8604/10

Minimálna predajná cena je: 3 817 750,- Sk

Písomné žiadosti s uvedením účelu využitia posielajte v zalepenej obálke označenej „KD TOPOLECKÁ" na adresu:

Mestský úrad Stará Turá
majetkové oddelenie
Ul. SNP 1/2
916 01 Stará Turá

a to najneskôr do 16.7.2008

Bližšie  informácie na č. tel. 032 / 7461630.

Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo na zrušenie verejného ponukového konania bez určenia dôvodu.

Mesto Stará Turá, Publikované: 20.6.2008
Nastavenia cookies