Verejné ponukové konanie - odpredaj garáž na Ul. Gen. M. R. Štefánika

Mesto Stará Turá
ponúka vo verejnom ponukovom konaní na

ODPREDAJ  GARÁŽ č. 4

na ul. Gen. M.R.Štefánika č. 362 v Starej Turej
Minimálna predajná cena: 350 000,- Sk


Písomné žiadosti s cenovou ponukou posielajte v zalapenej obálke označenej „GARÁŽ Ul. Gen.Štefánika" na adresu:

Mestský úrad Stará Turá
majetkové oddelenie
Ul. SNP 1/2
916 01 Stará Turá
a to najneskôr do 23.05.2008


Bližšie informácie na č. tel. 032 / 7461630

Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo na zrušenie ponukového konania bez určenia dôvodu.

Mesto Stará Turá, Publikované: 12.5.2008
Nastavenia cookies