Verejné ponukové konanie - odpredaj CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STRIEKAČKA ŠKODA CAS 25

Mesto Stará Turá

ponúka vo verejnom ponukovom konaní na ODPREDAJ
                    
CISTERNOVÚ  AUTOMOBILOVÚ  STRIEKAČKU  ŠKODA CAS 25


Obhliadku auta je potrebné dohodnúť vopred na tel. č. 032/7461630, 032/7461631
          
  Písomné  žiadosti  s uvedením  cenovej ponuky  posielajte  v  zalepenej obálke označenej 
„ŠKODA CAS 25 - NEOTVÁRAŤ“   na adresu:
Mestský úrad Stará Turá
majetkové oddelenie
Ul. SNP 1/2
916 01   Stará Turá


a to najneskôr do 26.04.2010

  Bližšie  informácie   na   č. tel.  032/7461630,  032/7461631

Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo na zrušenie verejného ponukového konania bez určenia dôvodu.

Mesto Stará Turá, Publikované: 15.4.2010
Nastavenia cookies