Obchodná verejná súťaž - nebytové priestory na I. poschodí Domu kultúry Javorina – miestnosť č. 79 (rozloha 23,9 m²)

Dom kultúry Javorina Stará Turá, Ul. M. R. Štefánika 378, 916 01 Stará Turá,
 IČO: 36130125
zastúpený riaditeľkou Bc. Evou Adámkovou
vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka


Dom kultúry Javorina Stará Turá ponúka v obchodnej verejnej súťaži na prenájom nebytové priestory na 1. poschodí Domu kultúry Javorina – miestnosť č. 79 o rozlohe 23,9 m².

Nebytový priestor nie je zariadený. Spotreba energií (teplo, voda, el. energia) bude hradená zálohovo mesačne a stanovená bude podielom  podlahovej plochy priestoru k celkovej podlahovej ploche  budovy a spotrebovaným množstvám po ročnom vyúčtovaní.

Doba nájmu od 1. 10. 2023

Výber záujemcu sa uskutoční na základe obchodnej verejnej súťaže.


Podmienky pre uchádzačov:

  • cena nájmu bez energií za 1 m²/rok nebytového priestoru o rozlohe 23,9 m² je stanovená  v minimálnej výške 25,50 €/m²
  • záujemca nemá žiadne evidované nedoplatky voči Domu kultúry Javorina Stará Turá


Podmienky súťaže:

  • identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresa trvalého pobytu u fyzických osôb alebo názov, sídlo, IČO u právnických osôb)
  • súhlas fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov pri prenájme nebytových priestorov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
  • výpis z obchodného registra, alebo iného registra (v prípade právnických osôb), nie starší ako 3 mesiace
  • cenovú ponuku prenájmu
  • podnikateľský zámer
  • vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže

 

Návrh do súťaže predkladá účastník v uzatvorených obálkach označených spiatočnou adresou záujemcu a označením


„Neotvárať – verejná obchodná súťaž  Dom kultúry Javorina – miestnosť č. 79“


Na adresu: Dom kultúry Javorina, M. R. Štefánika 378, 916 01 Stará Turá.
Posledný deň doručenia návrhov je 22. 9. 2023 do 14.00 hod. Na návrhy doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Bližšie informácie na tel. čísle 032/7763366.
Riadne doručené návrhy vyhodnotí výberová komisia.


Upozornenie:

Dom kultúry Javorina Stará Turá si vyhradzuje právo na zrušenie obchodnej verejnej súťaže bez určenia dôvodu.


Bc. Eva Adámková, riaditeľka DK Javorina

DK Javorina, Publikované: 12.9.2023 | Aktualizácia: 18.10.2023
Nastavenia cookies