Obchodná verejná súťaž - nebytové priestory na II. poschodí Domu kultúry Javorina – miestnosť č. 121 (rozloha 11,4 m²)

Dom kultúry Javorina Stará Turá, Ul. M. R. Štefánika 378, 916 01 Stará Turá,
 IČO: 36130125
zastúpený riaditeľkou Bc. Evou Adámkovou
vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

 

Dom kultúry Javorina Stará Turá ponúka v obchodnej verejnej súťaži na prenájom nebytové priestory na 2. poschodí Domu kultúry Javorina – miestnosť č. 121 o rozlohe 11,4 m².

Nebytový priestor nie je zariadený. Spotreba energií (teplo, voda, el. energia)bude hradená zálohovo mesačne a stanovená bude podielom  podlahovej plochy priestoru k celkovej podlahovej ploche  budovy a spotrebovaným množstvám po ročnom vyúčtovaní.

Doba nájmu od 1. 3. 2024

Výber záujemcu sa uskutoční na základe obchodnej verejnej súťaže.

Podmienky pre uchádzačov:

  • cena nájmu bez energií za 1 m²/rok nebytového priestoru o rozlohe 11,4 m² je stanovená  v minimálnej výške 28,- €/m²
  • záujemca nemá žiadne evidované nedoplatky voči Domu kultúry Javorina Stará Turá


Podmienky súťaže:

  • identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresa trvalého pobytu u fyzických osôb alebo názov, sídlo, IČO u právnických osôb)
  • súhlas fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov pri prenájme nebytových priestorov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
  • výpis z obchodného registra, alebo iného registra (v prípade právnických osôb), nie starší ako 3 mesiace
  • cenovú ponuku prenájmu
  • podnikateľský zámer
  • vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže


Návrh do súťaže predkladá účastník v uzatvorených obálkach označených spiatočnou adresou záujemcu a označením


             „Neotvárať – verejná obchodná súťaž  Dom kultúry Javorina – miestnosť č. 121“


Na adresu: Dom kultúry Javorina, M. R. Štefánika 378, 916 01 Stará Turá

Posledný deň doručenia návrhov je 9. 2. 2024 do 14.00 hod. Na návrhy doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Bližšie informácie na tel. čísle 032/7763366

Riadne doručené návrhy vyhodnotí výberová komisia.


Upozornenie:
Dom kultúry Javorina Stará Turá si vyhradzuje právo na zrušenie obchodnej verejnej súťaže bez určenia dôvodu.

 

Bc. Eva Adámková,  riaditeľka DK Javorina

DK Javorina, Publikované: 17.1.2024 | Aktualizácia: 19.1.2024
Nastavenia cookies