Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej (ukončené)

Na projekt „Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej nám bola Ministerstvom výstavby a RR SR poskytnutá dotácia v rámci regionálneho operačného programu prioritná os: 4 Regenerácia sídiel, opatrenie:4.1 Regenerácia sídiel. Celkové náklady na tento projekt v rozsahu žiadosti o finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja činí sumu 764.791,11€. Z tejto čiastky bude poskytnutý príspevok vo výške 95% a 5% bude príspevok mesta Stará Turá. 

Stavba „Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej“ pozostáva z nasledovných objektov: SO 01 – rekonštrukcia komunikácií, SO 02 – chodníky a spevnené plochy pre peších, SO 03 – autobusový záliv, SO 04 – mosty a lávky, SO 05 – zeleň a mobiliár, SO 06 – verejné osvetlenie, SO 07 – parkovisko. Avšak, kvôli určitým obmedzenia pri predkladaní žiadostí o finančné príspevky z EÚ, do projektu revitalizácie bola zahrnutá iba časť objektov a niektoré boli upravené a znížené o určité úseky tak, aby sa mohlo na nich pokračovať v prípade, že mesto bude mať vlastné finančné prostriedky.

Na základe uvedeného upozorňujeme občanov, že z projektu stavby sa nerealizuje SO 05-zeleň a mobiliár, SO 07-parkovisko. SO 06- verejné osvetlenie sa realizuje len v tých častiach, kde realizujeme spevnené plochy. Z SO 02- chodníky a spevnené plochy sa realizujú iba  v určitých častiach a to objekt C102.4,C103.1,C103.2,C105.3,C107 a C109 (objektová skladba podľa projektu stavby a stavebného povolenia). Z SO 01-Rekonštrukcia komunikácií sa realizuje iba objekt C105.1.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania k projektu: „Revitalizácia centrálnej  mestskej zóny v Starej Turej“ bolo zverejnené vo Vestníku pod číslom 127/2010 zo dňa 3.7.2010, zn. 04406 - MUP. Realizáciu procesu verejného obstarávania zabezpečila pre verejného obstarávateľa firma : EUROPROJECT & TENDER s. r. o., Pri Bielom kríži 14, Bratislava. Na základe výsledkov výberového konania bol vybratý dodávateľ spol. STRABAG s. r. o., (PJ Trenčín), Mlynské Nivy 61/A, Bratislava. Zmluva o dielo so zhotoviteľom  firmou STRABAG s.r.o. Trenčín bola podpísaná dňa 14.12. 2010. Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi dňa 07.03. 2011. Realizáciu bola zahájená 03/2011. Cena za zhotovenie predstavuje finančnú čiastku 665 802,95 €. Termín dokončenia podľa ZoD je 8 mesiacov od odovzdania staveniska.

Dnes ešte nevieme povedať, či toto bude konečná suma na stavbu „Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej“, keďže sa jedná o rekonštrukciu existujúcich spevnených plôch (len predpokladáme skladbu podložia pod týmito plochami).
 

K stiahnutiu

Súvisiace odkazy

Stavba „Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej“ pozostávajúca z nasledovných objektov: SO 01 – rekonštrukcia komunikácií v rozsahu objekt C105.1, SO 02 – chodníky a spevnené plochy pre peších v rozsahu objekt C102.4,C103.1,C103.2, C105.3,C107 a C109 (objektová skladba podľa projektu stavby a stavebného povolenia)., SO 03 – autobusový záliv, SO 04 – mosty a lávky, SO 06 – verejné osvetlenie v rozsahu realizovaných spevnených plôch, SO 07 – parkovisko bola ukončená a následne skolaudovaná v 10/2011.  Výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít projektu predstavuje sumu 374.245,87 €, ktorá zahŕňa náklady na naviac práca, projekty stavebných objektov a súvisiace činnosti (vytýčenie sietí, porealizačné zameranie stavby..) Z tejto čiastky bude mesto žiadať o nenávratný finančný príspevok vo výške 95% z oprávnených výdavkov čo činí sumu 710.396,49€. Ostatné výdavky znáša mesto z vlastného rozpočtu.

V rámci tejto stavby došlo k zmene dopravného riešenia v území CMZ na čo upozorňujeme najmä chodcov. Uzavretím kamenného mosta pre automobilovú dopravu a umiestnením prechodu pre chodcov priamo z mosta k námestiu sa vytvorila pešia pasáž, ktorá spája námestie a priestor pred katolíckym kostolom. 

Z dôvodu, že poskytovateľ NFP podpísal Dodatok č.2 k zmluve o nenávratný finančný príspevok až v 50 týždni 2011 môžeme predložiť žiadosť o platbu a záverečnú monitorovaciu správu až po jeho zverejnení na strane poskytovateľa a prijímateľa. Lehota na zverejnenie  má ministerstvo min.2 týždne. Na základe uvedeného predpokladáme, že uvedené dokumenty budeme predkladať 12/2011 až 01/2012 a termín zaslania finančného príspevku nevieme predpokladať.

Spracovalo: odd. výstavby, ÚP a ŽP

Nastavenia cookies