Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" nám bol Ministerstvom výstavby a RR SR poskytnutý nenávratný finančný príspevok v rámci regionálneho operačného programu prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania, opatrenie: 1.l . Infraštruktúra vzdelávania. Celkové investičné náklady na tento projekt v rozsahu žiadosti o finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja činí sumu 966 383,70 €. Z tejto čiastky bude poskytnutý príspevok vo výške 95% a 5% bude tvoriť príspevok mesta Stará Turá.

Stavba „Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá“ pozostáva zo stavebných prác a to: búracie práce a montážne práce súvisiace s výmenou okien a dverí, výmenou nášľapných vrstiev podláh, zo zateplením obvodových konštrukcií s ohľadom na zachovanie architek-tonických prvkov fasády objektu, zateplením podstrešného priestoru, vybudovaní novej učebne výpočtovej techniky v II. NP, zrekonštruovaní zdravotechniky a vybudovaní novej prípojky vody, zrekonštruovaní vnútornej elektroinštalácie a bleskozvodu a v rekonštrukcii plynovej kotolne.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania k projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" bolo zverejnené vo Vestníku pod číslom 223/2010 zo dňa 23.11.2010, zn. 07316 - MUP. Realizáciu procesu verejného obstarávania zabezpečila pre verejného obstarávateľa firma : EUROPROJECT & TENDER s. r. o., Pri Bielom kríži 14, Bratislava. Na základe výsledkov výberového konania bol vybratý dodávateľ Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o., Mlynské Nivy 58, Bratislava. Zmluva o dielo so zhotoviteľom, firmou Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o., bola podpísaná dňa 14.06. 2011. Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi dňa 20.06. 2011. Podľa zmluvy o dielo dodávateľ stavby má stavebné práce zahájiť do piatich dní odo dňa odovzdania staveniska. Cena za zhotovenie predstavuje finančnú čiastku 587 998,80 €.
Termín dokončenia stavebných prác podľa zmluvy o dielo je 8 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.

Do projektu stavby, je možnosť nahliadnuť na Mestskom úrade v Starej Turej, odd. výstavby, ÚP a ŽP v budove Domu štátnej správy Ul. Družstevná č.429/2, prízemie- stále pracovisko Mestského úradu v Starej Turej.

Na internetovej stránke je zverejnený projekt stavby vypracovaný spol. AZ -projekt s r.o., Ing. Marián Bachár , so sídlom v Trenčíne, Braneckého č.8.
 

K stiahnutiu

Súvisiace odkazy

Nastavenia cookies