Parkovisko pri Dome kultúry v Starej Turej

Stavba: „Parkovisko pri Dome kultúry v Starej Turej“ pozostáva z nasledovných stavebných objektov: SO 01 – Parkovisko a rampa pre ZŤP do DK, SO 02 – Rekonštrukcia vozovky MK, SO 03 – Odvodnenie vozovky MK a parkoviska a SO 04 - Verejné osvetlenie. Výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol vybratý zhotoviteľ stavby: Cesty Nitra a.s., ktorý predložil najnižšiu ponuku. Realizácia bola zahájená odovzdaním staveniska dňa 26.08. 2011 s termínom dokončenia do 31.10. 2011. Výstavba parkoviska bola financovaná z rozpočtu mesta Stará Turá. Celkové rozpočtové náklady stavby predstavujú finančnú čiastku 48 232,84 €. Termín dokončenia stavby zo strany zhotoviteľa bol dodržaný. Nakoľko predmetnú stavbu (jednotlivé stavebné objekty) podľa stavebného zákona povoľovali tri stavebné úrady  ( dva špeciálne a jeden všeobecný), v súčastnom období zabezpečujeme potrebné doklady ku kolaudáciám a zároveň zabezpečujeme postupnú kolaudáciu parkoviska po objektoch. V rámci stavby bolo vybudovaných 27 nových parkovacích miest vrátane stojiska pre ZŤP a výstavbou rampy sme zabezpečili bezbariérový prístup do Domu kultúry pre ZŤP.

Spracovalo: odd. výstavby, ÚP a ŽP

Nastavenia cookies