Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na Štefánikovej ulici v Starej Turej (ukončené)

Na projekt „Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na Štefánikovej ulici v Starej Turej“ nám bola Ministerstvom výstavby a RR SR poskytnutá dotácia v rámci aktivít projektu „Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko –Moravského pomedzia“, kde je našim cezhraničným partnerom mesto Kunovice. 

Stavba „Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na Štefánikovej ulici v Starej Turej“ pozostáva z obnovy strešného plášťa, zhotovení novej viacúčelovej miestnosti v mieste pôvodnej terasy na 3.NP, vybudovaní nových rozvodov inžinierskych sietí v týchto priestoroch. Prístavba je stavebne a konštrukčne napojená na pôvodnú strechu, čím dôjde k hmotovo zjednotenému objektu. Obnova pozostáva z obnovy výplní otvorov, zárubní, ríms, Výberové konanie na zhotoviteľa zabezpečoval EUROPROJECT & TENDER s. r. o., Pri Bielom kríži 14, 831 02 Bratislava. Výsledky o VO boli vyhlásené vo vestníku č. 158/2010 pod číslom 05437-MUP.

Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi EURO-BUILDING a.s. Bratislava dňa 27.9. 2010. Termín dokončenia podľa ZoD je 8 mesiacov od odovzdania staveniska.  Fyzické ukončenie realizácie aktivít projektu podľa Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku uzatvorenej s  MV a RR SR je najneskôr do 30.6. 2011.

Celkové náklady na stavbu  podľa ZoD činia: 324.000,00€ vrátane 20% DPH.

Finančné prostriedky sú zabezpečené z fondov EÚ vo výške 95% celkových nákladov. 5% budú tvoriť vlastné zdroje.

Nakoľko výberová komisia Ministerstva výstavby a RR SR, ktorá posudzovala projekty operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 požiadala mesto Stará Turá o úpravu rozpočtu smerom nadol, čím by sa zaistila úspešnosť našej podanej žiadosti, mesto Stará Turá vyhovelo tejto žiadosti a rozpočet upravilo hlavne v časti elektromontáže, kde boli vypustené všetky rozvádzače a časť svietidiel. Nakoľko bez rozvádzačov by boli elektrorozvody nefunkčné, je potrebné tieto rozvádzače doplniť.  Na zrealizovanie  elektroinštalačných  prác vo výške 18.345,27 € bude uzatvorená ZoD s vybratým dodávateľom firmou EMOP – Juriga Vladimír, Riadok 88,  908 71 Moravský Svätý Ján.

Ostatné naviac práce vo výške 26.903,32 € tvoria stavebné práce a dodávky, ktoré je potrebné zrealizovať a ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo č. 22042010 zo dňa 30.07. 2010 na zhotovenie diela : „Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na Ul. M.R. Štefánika Stará Turá“. Na tieto naviac práce bude so zhotoviteľom stavby EUROBULDING s r.o. Bratislava uzatvorený Dodatok č. 4 k ZoD č. 22042010.

Nemôžeme poskytnúť vizualizáciu, keďže nebola predmetom zmluvy o vypracovaní projektu stavby.  Do projektu stavby, je možnosť nahliadnuť na Mestskom úrade v Starej Turej, odd. výstavby , ÚP a ŽP v budove Domu štátnej správy Ul. Družstevná č.429/2, prízemie- stále pracovisko Mestského úradu v Starej Turej.

Na internetovej stránke je zverejnený projekt stavby vypracovaný spol. 4 PRO  spol. s.r.o., Ing. Andrej Marcík, Bratislava.
 

K stiahnutiu

Súvisiace odkazy

Na projekt „Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na Štefánikovej ulici v Starej Turej“ nám bola Ministerstvom výstavby a RR SR poskytnutá dotácia v rámci aktivít projektu „Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko –Moravského pomedzia“, kde je našim cezhraničným partnerom mesto Kunovice.

Stavba „Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na Štefánikovej ulici v Starej Turej“ bola stavebne ukončená a následne skolaudovaná v 06/2011. Výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít projektu predstavuje 432.244,68€ Z tejto čiastky bude poskytnutý príspevok vo výške 349.510,88€ čo činí 95% z celkových oprávnených výdavkov. Suma 82733.80€ je čiastka, ktorú mesta znáša z vlastných zdrojov a sú v nej zahrnuté aj naviac práce na stavbe.

Z dôvodu, že po kontrole poskytovateľom na mieste stavby nám boli materiály, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o platbu a súhrnnej záverečnej monitorovacej správy, boli predložené až 23.11.2011 nebolo možné predložiť kompletný materiál na podanie žiadosti.

V súčasnosti projektový manažér mesta zabezpečuje podklady na predloženie súhrnnej záverečnej monitorovacej správy a podklady pre podanie žiadosti o platbu. Predpokladaný termín 12/2011.


Spracovalo: odd. výstavby, ÚP a ŽP

Nastavenia cookies