Obchodná verejná súťaž - "Predaj pozemkov"

č. j. 16113/MSUST/EKO/3956/2023

Mesto Stará Turá, Gen. M. R. Štefánika 375/63,  916 01 Stará Turá, IČO 00312002  podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  a § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vyhlasovateľa.

 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľného majetku mesta Stará Turá,

a to:

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape

- pozemok parc. č. 4554/10 – orná pôda o výmere 777 m2,

- pozemok parc. č. 4554/13 – orná pôda o výmere 895 m2,

- pozemok parc. č. 4554/15 – orná pôda o výmere 905 m2,

- pozemok parc. č. 4554/17 – orná pôda o výmere 713 m2,

- pozemok parc. č. 4554/18 – orná pôda o výmere 686 m2,

     - pozemok parc. č. 4554/19 – orná pôda o výmere 654 m2,

     - pozemok parc. č. 4554/20 – orná pôda o výmere 688 m2,

     - pozemok parc. č. 4554/21 – orná pôda o výmere 748 m2,

- pozemok parc. č. 4554/27 – orná pôda o výmere 801 m2,

- pozemok parc. č. 4554/28 – orná pôda o výmere 865 m2,

ktoré sú vo vlastníctve mesta Stará Turá, zapísané  na Okresnom úrade Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, na LV č. 1  v podiele 1/1 v k. ú. Stará Turá.

 

Obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba a právnická osoba. Účastník musí vo svojom návrhu splniť podmienky uvedené v podmienkach súťaže.

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú k dispozícii na úradnej tabuli mesta Stará Turá a webovom sídle mesta Stará Turá http://www.staratura.sk/.

 

Obhliadku nehnuteľností je možné vykonať individuálne kedykoľvek, nakoľko pozemky sú voľne dostupné.

 

Súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke osobne alebo poštou v termíne do 31.10.2023 do 12.00 hod.  na adresu:  Mestský úrad ul. Gen. M. R. Štefánika 375/63, Stará Turá s označením „OVS – Predaj pozemkov, neotvárať“.

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 4.10.2023 | Aktualizácia: 6.11.2023
Nastavenia cookies