Menu

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky (ľa) materskej školy

Mesto Stará Turá
v zastúpení primátorkou mesta
v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľky (ľa)
Materskej školy, Ul. Hurbanova 142
v Starej Turej1. Kvalifikačné predpoklady :

• ukončené vzdelanie podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov

2. Odborná prax : najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

3. Iné kritériá a požiadavky:
• predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
• riadiace a organizačné schopnosti
• ovládanie práce s PC ( Word, Excel, Internet )
• znalosť príslušnej legislatívy
• komunikatívnosť
• občianska bezúhonnosť a morálne predpoklady

4. Zoznam dokladov, ktoré je potrebné priložiť k prihláške do výberového konania :
• overené doklady o dosiahnutom vzdelaní a doklad o pedagogickej praxi
• výpis z registra trestov ( nie starší ako tri mesiace )
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. pre potreby výberového konania
• profesijný životopis
• písomný návrh koncepcie rozvoja Materskej školy, Ul. Hurbanova 142, Stará Turá podľa zákona č. 245/2008 Z. z. ( školský zákon )
• príp. iné doklady ( osvedčenie o absolvovaní vzdelávania riadiacich pracovníkov ... )


Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou alebo osobne do 20. 11. 2009 do 12,00 hodiny na adresu : Mestský úrad, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá, v obálke označenej „Výberové konanie MŠ".V Starej Turej dňa 28. 10. 2009Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta