Menu

Výberové konanie na uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytových priestorov (TECHNOTUR s.r.o.) - prízemie v Dome služieb SNP 260/41

 Spoločnosť T E C H N O T U R s. r. o.

ul. Gen. M. R. Štefánika č. 380/45, Stará Turá vyhlasuje výberové konanie

na uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytových priestorov
 
Popis priestorov :
Jedná sa o priestory v Dome služieb  ul. SNP v Starej Turej. Priestory sa nachádzajú na prízemí objektu o celkovej výmere 137,70 m2.
Členenie priestorov je nasledovné:
 
• prevádzkové priestory (predajné priestory)                            - 104,30 m2
• spoločné priestory                                                                       - 33,40 m2
Spolu :                                                                                            - 137,70 m2

Termín pre prijímanie prihlášok do:                               09. január 2017 do 13.00 hod.
 
V uvedenom termíne musia byť prihlášky doručené na vyššie uvedenú adresu, poštou alebo osobne.
K prihláškam doručeným neskôr sa nebude prihliadať.
 
Prihláška musí obsahovať :
 
a ) fyzická osoba : meno a priezvisko príp. aj obchodné meno, dátum narodenia, adresu bydliska
príp. aj miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, ak sú pridelené a korešpondenčnú adresu.
 
b ) právnická osoba : názov alebo obchodné meno, adresu sídla, meno a priezvisko osoby ( osôb ), ktorá je ( sú členmi ) štatút. orgánu, spôsob akým za právnickú osobu konajú, IČO, DIČ, IČ DPH ak sú pridelené, korešpondenčnú adresu a údaj o zápise v príslušnom registri. Ak sa prihláška podáva za právnickú osobu pred jej vznikom, použije sa ustanovenie predchádzajúcej vety primerane.
 K prihláške sa prikladá fotokópia dokladu, preukazujúceho správnosť uvedených údajov ( napr. výpis zo ŽR, OR, a pod. ).
 
c ) účel podnájmu – stručný popis využitia, resp. podnikateľský zámer. Priestory nebudú poskytnuté za účelom reštauračných a hazardných hier. 
 
d) k prihláške priložiť ponúknutú cenu podnájmu za m2 (bez energií), ktorá bude rozhodujúca pri výbere podnájomcu. Dvaja s najvyššou ponukou môžu v ďalšom kole výberového konania ponúknuť novú cenu.
 
Ostatné informácie :
 
Uvedené priestory budú poskytnuté pre účely služieb alebo predajne. (Nie pre reštauračné a pohostinské – barové zariadenia, hazardné hry).
 
Pred podaním prihlášky do výberového konania je potrebné, aby sa záujemca osobne oboznámil s technickým stavom nebytových priestorov a zmluvnými podmienkami. Pre prehliadku priestorov a poskytnutie potrebných informácií volajte na tel. č. 032 / 777 2011, e-mail: technotur@stonline.sk.
 
Na obálku napíšte „Dom služieb – podnájom“ !
 
 
Vyhradzujeme si možnosť odmietnuť všetky predložené žiadosti.
 
Ing. Ľubomír Bohuš
Technotur s.r.o., Publikované: 14.12.2016