Menu

Výberové konanie na uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytových priestorov - Dom služieb

Spoločnosť T E C H N O T U R s. r. o.
ul. Gen. M. R. Štefánika č. 380/45, Stará Turá vyhlasuje výberové konanie
na uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytových priestorov


Popis priestorov :
Jedná sa o priestory bývalej práčovne a čistiarne v Dome služieb ul. SNP 260/41 v Starej Turej. Priestory sa nachádzajú na prízemí objektu o celkovej výmere 127 m2.
Členenie priestorov je nasledovné:

- prevádzkové priestory - 90 m2
- skladové priestory - 27 m2
- výklad - 4 m2
- ostatné priestory - 6 m2


Termín pre prihlášky :  do 31. októbra 2008

V uvedenom termíne musia byť žiadosti doručené na vyššie uvedenú adresu. K žiadostiam doručeným neskôr sa nebude prihliadať.

Žiadosť musí obsahovať :

a ) fyzická osoba : meno a priezvisko príp. aj obchodné meno, dátum narodenia, adresu bydliska príp. aj miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, ak sú pridelené a korešpondenčnú adresu.

b ) právnická osoba : názov alebo obchodné meno, adresu sídla, meno a priezvisko osoby ( osôb ), ktorá je ( sú členmi ) štatut. orgánu, spôsob akým za právnickú osobu konajú, IČO, DIČ, IČ DPH ak sú pridelené, korešpondenčnú adresu a údaj o zápise v príslušnom registri. Ak sa žiadosť podáva za právnickú osobu pred jej vznikom, použije sa ustanovenie predchádzajúcej vety primerane.

K žiadosti sa prikladá fotokópia dokladu, preukazujúceho správnosť uvedených údajov ( napr. výpis zo ŽR, OR, a pod. ).

c ) účel podnájmu - stručný popis, podnikateľský zámer.

d) k žiadosti priložiť ponúknutú cenu podnájmu za m2 (bez energií), ktorá bude rozhodujúca pri výbere podnájomcu. Dvaja s najvyššou ponukou môžu v ďalšom kole výberového konania ponúknuť novú cenu.

Ostatné informácie :

Pred podaním prihlášky do výberového konania je potrebné, aby sa záujemca osobne oboznámil s technickým stavom nebytových priestorov a zmluvnými podmienkami. Pre prehliadku priestorov a poskytnutie potrebných informácií volajte na tel. č. 032 / 777 2016, 0905 390397, e-mail: technotur@stonline.sk.

Na obálku napíšte „Dom služieb - podnájom" !

 

Vyhradzujeme si možnosť odmietnuť všetky predložené žiadosti.

Technotur s.r.o., Publikované: 10.10.2008