Menu

Výberové konanie na uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytových priestorov - Dom služieb

Spoločnosť  T E C H N O T U R  s. r. o.
ul. Gen. M. R. Štefánika č. 380/45, Stará Turá vyhlasuje výberové konanie
na uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytových priestorov


Popis priestorov :

Jedná sa o priestory v Dome služieb ul. SNP 260/41 v Starej Turej. Priestory sa nachádzajú na 2. poschodí objektu o celkovej výmere 71,7 m2.

Členenie priestorov je nasledovné:
• prevádzkové priestory (predajné priestory)  - 55,3 m2
• spoločné priestory, sociálne zariadenia   - 16,4 m
2


Termín pre prijímanie prihlášok :
     27. november  2009 do 14:00 hod.

V uvedenom termíne musia byť prihlášky doručené na vyššie uvedenú adresu, poštou alebo osobne. K prihláške priložiť ponúknutú cenu podnájmu za m2. Prihlášky doručené po termíne nebudú hodnotené.

Pre prehliadku priestorov a poskytnutie potrebných informácií volajte na tel. č. 032 / 777 2016, 0905 390397, e-mail: technotur@stonline.sk.

Do prihlášky uveďte účel podnájmu nebytových priestorov. Uvedené priestory budú poskytnuté pre účely služieb, alebo predajne. (Nie pre reštauračné a pohostinské – barové zariadenia).


Na obálku napíšte „Dom služieb – podnájom 2. poschodie“ !

 

Technotur s.r.o., Publikované: 20.11.2009