Menu

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa (ky) Základnej umeleckej školy v Starej Turej

Mesto Stará Turá

 

ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení zastúpené primátorom mesta Ing. Jánom Kiššom, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 5 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e   v ý b e r o v é   k o n a n  i e

na obsadenie miesta riaditeľa (ky)

Základnej umeleckej školy, Ul. SNP 293/31, 916 01 Stará Turá

s termínom nástupu 1. 10. 2013

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov (časť X.)

  • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti

 

Ďalšie požiadavky a kritériá:

  • absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov (možnosť doplniť po vymenovaní)

  • znalosť legislatívy školského zariadenia s právnou subjektivitou

  • osobnostné a morálne predpoklady

  • komunikačné a organizačné schopnosti

  • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky

  • znalosť práce s PC

 

Zoznam požadovaných dokladov:

·        písomná prihláška do výberového konania

·        štruktúrovaný profesijný životopis

·        overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

·        výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

·        písomný návrh koncepcie rozvoja ZUŠ v Starej Turej v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

·        písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 7 podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Písomné prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, nebudú  vo výberovom konaní akceptované. Pre rozhodovanie o víťazovi výberového konania sú všetky vyššie uvedené predpoklady a požiadavky rovnocenné.

Prihlášky s označením „VK -  riaditeľ ZUŠ“ je možné podať osobne na sekretariáte MsÚ alebo zasielať na adresu: Mestský úrad, Ul. SNP č. ½, 916 01 Stará Turá najneskôr

do 14. júna 2013 do 12,00 hodiny.

 

 

Stará Turá, 17. 05. 2013                                                                    Ing. Ján Kišš

                                                                                                           primátor mesta

MsÚ Stará Turá, Publikované: 17.5.2013