Menu

Výberové konanie na obsadenie nebytových priestorov (TECHNOTUR, s. r. o.) - Dom služieb SNP 260/41

Spoločnosť T E C H N O T U R s. r. o.

ul. Gen. M. R. Štefánika č. 380/45, Stará Turá vyhlasuje výberové konanie
na uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytových priestorov

Popis priestorov :
 
Jedná sa o priestory v Dome služieb ul. SNP 260/41 v Starej Turej. Priestory sa nachádzajú na II. N.P. o celkovej výmere 396,90 m2 a doteraz boli využívané ako reštauračné a stravovacie priestory. Súčasťou uvedených priestorov bola kuchyňa, sklady, chodby, WC a spoločné priestory.

Termín pre prijímanie prihlášok : 30. jún 2017 do 13 00 hod.

V uvedenom termíne musia byť prihlášky doručené na vyššie uvedenú adresu, poštou alebo osobne. K prihláškam doručeným neskôr sa nebude prihliadať.

Prihláška musí obsahovať :

a ) fyzická osoba : meno a priezvisko príp. aj obchodné meno, dátum narodenia, adresu bydliska príp. aj miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, ak sú pridelené a korešpondenčnú adresu.

b ) právnická osoba : názov alebo obchodné meno, adresu sídla, meno a priezvisko osoby ( osôb ), ktorá je ( sú členmi ) štatutárneho orgánu, spôsob akým za právnickú osobu konajú, IČO, DIČ, IČ DPH ak sú pridelené, korešpondenčnú adresu a údaj o zápise v príslušnom registri. Ak sa prihláška podáva za právnickú osobu pred jej vznikom, použije sa ustanovenie predchádzajúcej vety primerane.
K prihláške sa prikladá fotokópia dokladu, preukazujúceho správnosť uvedených údajov ( napr. výpis zo ŽR, OR, a pod. ).

c ) účel podnájmu – stručný popis využitia, resp. podnikateľský zámer. Priestory môžu byť poskytnuté za účelom reštauračných a stravovacích služieb avšak nie za účelom hazardných hier

d) k prihláške priložiť ponúknutú cenu podnájmu za m2 (bez energií), ktorá bude rozhodujúca pri výbere podnájomcu. Dvaja s najvyššou ponukou môžu v ďalšom kole výberového konania ponúknuť novú cenu.

Ostatné informácie :

Pred podaním prihlášky do výberového konania je potrebné, aby sa záujemca osobne oboznámil s technickým stavom nebytových priestorov a zmluvnými podmienkami. Pre prehliadku priestorov a poskytnutie potrebných informácií volajte na tel. č. 032 / 777 2019, 0905 695815, e-mail: technotur@stonline.sk.

Na obálku napíšte „Neotvárať - výberové konanie Dom služieb II. NP – podnájom“ !

Vyhradzujeme si možnosť odmietnuť všetky predložené žiadosti.

Ing. Zuzana Petrášová
konateľ
Technotur s.r.o., Publikované: 18.5.2017