Menu

Výberové konanie na obsadenie nebytových priestorov (TECHNOTUR, s. r. o.) - bývalý areál DJ Mýtna 558/10

 Spoločnosť T E C H N O T U R s. r. o.

ul. Gen. M. R. Štefánika č. 380/45, Stará Turá vyhlasuje výberové konanie

na uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytových priestorov
 
Popis priestorov :
 
Jedná sa o priestory v areáli bývalých DJ, ul. Mýtna 558/10. Priestory sú jednopodlažné. 
 
Členenie priestorov je nasledovné:
 
• prevádzkové priestory                                                               - 140,96 m2
• vstupný priestor, chodby, sociálne zariadenia                          - 16,20 m2
• priľalhy priestor                                                                          - 422,00 m2

Spolu :                                                                                            - 579,16 m2

Termín pre prijímanie prihlášok do:                               28.04.2017 do 12.00 hod.
 
V uvedenom termíne musia byť prihlášky doručené na vyššie uvedenú adresu, poštou alebo osobne.
K prihláškam doručeným neskôr sa nebude prihliadať.
 
Prihláška musí obsahovať :
 
a ) fyzická osoba : meno a priezvisko príp. aj obchodné meno, dátum narodenia, adresu bydliska
príp. aj miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, ak sú pridelené a korešpondenčnú adresu.
 
b ) právnická osoba : názov alebo obchodné meno, adresu sídla, meno a priezvisko osoby ( osôb ), ktorá je ( sú členmi ) štatút. orgánu, spôsob akým za právnickú osobu konajú, IČO, DIČ, IČ DPH ak sú pridelené, korešpondenčnú adresu a údaj o zápise v príslušnom registri. Ak sa prihláška podáva za právnickú osobu pred jej vznikom, použije sa ustanovenie predchádzajúcej vety primerane.
 
K prihláške sa prikladá fotokópia dokladu, preukazujúceho správnosť uvedených údajov ( napr. výpis zo ŽR, OR, a pod. ).
 
c ) účel podnájmu – stručný popis využitia, resp. podnikateľský zámer. 
 
d) k prihláške priložiť ponúknutú cenu podnájmu za m2 (bez energií), ktorá bude rozhodujúca pri výbere podnájomcu. Dvaja s najvyššou ponukou môžu v ďalšom kole výberového konania ponúknuť novú cenu.
 
Ostatné informácie :
 
Uvedené priestory budú poskytnuté pre účely služieb alebo predajne. (Nie pre reštauračné a pohostinské – barové zariadenia, hazardné hry).
 
Pred podaním prihlášky do výberového konania je potrebné, aby sa záujemca osobne oboznámil s technickým stavom nebytových priestorov a zmluvnými podmienkami. Pre prehliadku priestorov a poskytnutie potrebných informácií volajte na tel. č. 032 / 777 2011, 0905 695 815, e-mail: technotur@stonline.sk.
 
Na obálku napíšte „Mýtna 558/10 – podnájom“ !
 
 
Vyhradzujeme si možnosť odmietnuť všetky predložené žiadosti.
 
 
Technotur s.r.o., Publikované: 12.4.2017