Výberové konanie na obsadenie miesta – vedúci/a Oddelenia klientskeho centra Mestského úradu Stará Turá

Mesto Stará Turá, Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá
Vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúci(a) Oddelenia klientskeho centra Mestského úradu Stará Turá, Gen. M. R. Štefánika 375/63
v zmysle § 5zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

Kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • spôsobilosť na práve úkony v plnom rozsahu


Požiadavky a kritériá:

 • práca s PC, ovládanie Word, Excel, Power point,
 • komunikačné schopnosti, samostatnosť, flexibilita, zodpovednosť, empatia,
 • schopnosť zvládať pracovné zaťaženie, spoľahlivosť,
 • výhodou je vodičský preukaz skupiny B.


Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška),
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • fotokópie ďalších dokladov preukazujúcich získané špeciálne znalosti (certifikáty, atestácie, a pod.)
 • profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list, osobný dotazník,
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania  podľa zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.


Predpokladaný termín nástupu:
01.10.2023


Výška platu:
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Základná mzda je 1 076 eur, ostatné príplatky závisia od dĺžky praxe. 


Písomné žiadosti o účasť vo výberovom konaní, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, nebudú  vo výberovom konaní akceptované.


Termín a miesto podania žiadosti

 1. písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne alebo poštou na adresu Mestský úrad, Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá,
 2. termín podania prihlášok do 25.08.2023 do 12.00 hod.,
 3. obálku označte heslom „Výberové konanie – Mestský úrad, Oddelenie klientskeho centra  – NEOTVÁRAŤ."


Termín a miesto výberového konania

budú písomne oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované podmienky účasti na výberovom konaní najmenej 7 dní pred jeho konaním.


Stará Turá  08.08.2023

PharmDr. Leopold Barszcz
primátor mesta

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 9.8.2023 | Aktualizácia: 21.9.2023
Nastavenia cookies