Výberové konanie na obsadenie miesta - vedúci(a) oddelenia ekonomiky a majetku mesta

 

Výberové konanie na obsadenie miesta - vedúci/a 

Oddelenia ekonomiky a majetku mesta

Mestského úradu Stará Turá

 

Mesto Stará Turá, S N P č. 1/2

vypisuje výberové konanie

na obsadenie miesta vedúci(a) oddelenia ekonomiky a majetku mesta

Mestského úradu Stará Turá, S N P č. 1/2

v zmysle § 5 zák. č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verejnom záujme


 

Povinné kvalifikačné predpoklady:

a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického smeru

b) najmenej 3 roky praxe na ekonomickom úseku

c) spôsobilosť na právne úkony

 

Ďalšie požiadavky a kritéria:

a) ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook a zákonov č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov)

b) motivačný list

c) vodičské oprávnenie typu B

 

Požadované doklady od uchádzačov:

1) písomná prihláška do výberového konania

2) štruktúrovaný životopis

3) overené kópie dokladov o kvalifikácii

4) súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu spolu s požadovanými dokladmi je uchádzač povinný predložiť v termíne do 30. 10. 2020 do 12.00 hod. na sekretariát Mestského úradu Stará Turá alebo poštou na adresu Mesto Stará Turá, SNP 1/2, 916 01  Stará Turá, s označením „výberové konanie Oddelenie ekonomiky a majetku mesta - Neotvárať“.

 

Mzdové podmienky (brutto): od 1 020 €/mesiac, osobné ohodnotenie po skúšobnej dobe, odmeny.

 

Predpokladaný nástup do zamestnania: 1.12.2020


 

V Starej Turej dňa 8.10.2020

PharmDr. Leopold Barszcz

primátor mesta

Mesto Stará Turá, Publikované: 8.10.2020 | Aktualizácia: 8.10.2020