Výberové konanie na obsadenie miesta - vedúci/a Oddelenia ekonomiky a majetku mesta Mestského úradu Stará Turá

Mesto Stará Turá, S N P č. 1/2

vypisuje výberové konanie

na obsadenie miesta vedúci(a) oddelenia ekonomiky a majetku mesta

Mestského úradu Stará Turá, S N P č. 1/2

v zmysle § 5 zák. č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verejnom záujmePovinné kvalifikačné predpoklady:

a) vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa ekonomického smeru
b) najmenej 3 roky praxe na ekonomickom úseku
c) spôsobilosť na právne úkony


Ďalšie požiadavky a kritéria:

a) ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook a zákonov č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov)
b) motivačný list
c) vodičské oprávnenie typu B


Požadované doklady od uchádzačov:

1) písomná prihláška do výberového konania
2) štruktúrovaný životopis
3) overené kópie dokladov o kvalifikácii
4) súhlas so spracovaním osobných údajov

 
Žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu spolu s požadovanými dokladmi je uchádzač povinný predložiť v termíne do 9. 9. 2022 do 12.00 hod. na sekretariát Mestského úradu Stará Turá alebo poštou na adresu Mesto Stará Turá, SNP 1/2, 916 01  Stará Turá, s označením 

„Výberové konanie Oddelenie ekonomiky a majetku mesta – NEOTVÁRAŤ“.

Mzdové podmienky (brutto): od 1 400 €/mesiac, osobné ohodnotenie po skúšobnej dobe, odmeny.


Predpokladaný nástup do zamestnania: 1.10.2022

 

 

V Starej Turej dňa 15.08.2022


PharmDr. Leopold Barszcz
primátor mesta

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 17.8.2022
Nastavenia cookies