Menu

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúci(a) sociálneho odd. MsÚ.

Mesto Stará Turá, S N P č. ½

vypisuje výberové konanie

na obsadenie miesta vedúci(a) sociálneho oddelenia Mestského úradu

Stará Turá, S N P č. 1/2

v zmysle § 5 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.


Termín a miesto podania prihlášky : do 26. 5. 2015 (utorok) do 12,00 hod. na sekretariáte Mestského úradu v Starej Turej, SNP ½ , PSČ: 916 01, alebo poštou. Predpokladaný nástup do funkcie: 1. august 2015.

Predpoklady a požiadavky:

V zmysle zák. č. 341/2004 Z. z. Katalógu pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní a jeho prílohy 1, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, § 5 ods.1 zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a pracovného poriadku mesta Stará Turá t.j.:


Povinné kvalifikačné predpoklady:

a) vysokoškolské vzdelanie, druhého stupňa získané v odbore sociálna práca, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika,a humanitárna práca, sociálno-právna činnosť a charitatívno-misijná činnosť, (preukazuje doloženým dokladom o absolvovaní vysokoškolského štúdia druhého stupňa v študijnom programe sociálna práca vydaným príslušnou vysokou školou alebo doloženým rozhodnutím o uznaní dokladu o takom vzdelaní),

b) skúsenosti v aplikácii správneho práva,


Ďalšie požiadavky a kritéria:

c) znalosť zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,

d) bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom registra trestov nie starším ako 3 mesiace),

e) ovládanie práce s PC (Word, Excel ),

f) vodičský preukaz typu B (požaduje sa vedenia referentského vozidla),


Požadované doklady od uchádzačov:

1) písomná prihláška do výberového konania,

2) štruktúrovaný životopis,

3) vyplnený osobný dotazník, (možno dostať na MsÚ)

4) overené kópie dokladov o kvalifikácii,

5) výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),

6) kópia vodičského oprávnenia typu B,

7) zámer – koncepcia rozvoja sociálnych služieb v meste,

8) súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov.


Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, nebudú vo výberovom konaní akceptované. Pre rozhodovanie o víťazovi výberového konania sú všetky vyššie uvedené predpoklady a požiadavky rovnocenné.

Starej Turej dňa 4. 5. 2015

Ing. Anna Halinárová

primátorka mesta

MsÚ Stará Turá, Publikované: 4.5.2015