Menu

Výberové konanie na obsadenie miesta - Vedúci/a oddelenia výstavby, územného plánovania a životného prostredia Mestského úradu Stará Turá

Mesto Stará Turá, S N P č. 1/2

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov


vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie miesta vedúci(a) oddelenia výstavby, územného plánovania a životného prostredia Mestského úradu Stará Turá,
S N P č. 1/2

Predpoklady a požiadavky:
V zmysle NV č. 341/2004 Z. z. Katalógu pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a jeho prílohy 1 a pracovného poriadku mesta Stará Turá t. j.:

Povinné kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania, druhého stupňa (získané absolvovaním inžinierskeho štúdia)

Osobitný kvalifikačný predpoklad:
- získané osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti získané v zmysle zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie na spôsobilosť štátnej stavebnej správy a územného rozvoja, skúšku možno vykonať aj dodatočne po prijatí do funkcie.

Ďalšie požiadavky a kritéria:
- znalosť zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon, v znení neskorších predpisov, zák. č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní
- najmenej 3 roky praxe v odbore a vo verejnej správe, skúsenosti v stavebnom konaní, znalosť
legislatívy v oblasti investícií, stavebného poriadku, územného plánovania, životného prostredia,
- bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom registra trestov nie starším ako 3 mesiace)
- ovládanie práce s PC (Word, Excel, Internet)
- vodičské oprávnenie skupiny B – aktívny vodič
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
- zodpovednosť, rozhodnosť, zmysel pre tímovú prácu, odolnosť voči stresu

Požadované doklady od uchádzačov:
1) písomná prihláška do výberového konania
2) profesijný životopis
3) vyplnený osobný dotazník (tlačivo možno získať na MsÚ)
4) overené kópie dokladov o kvalifikácii a súhlas so spracovaním osobných údajov
5) výpis registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) a kópia vodičského oprávnenia
6) motivačný list
7) písomný návrh koncepcie riadiacej práce odd. výstavby ÚP a ŽP

Termín a miesto podania prihlášky osobne, alebo poštou: do 15. 11. 2017 do 11.00 hod. na sekretariáte Mestského úradu v Starej Turej, SNP 1/2, PSČ: 916 01

Predpokladaný nástup do funkcie: 1.1.2018

Obálku označte heslom „Výberové konanie na obsadenie miesta vedúci(a) odd. výstavby UP a ŽP – NEOTVÁRAŤ“. Pri zaslaní poštou je rozhodujúci dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky, resp. dátum podania v podateľni mestského úradu.
Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom oznámený písomne výberovou komisiou.

Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, nebudú vo výberovom konaní akceptované. Pre rozhodovanie o víťazovi výberového konania sú všetky vyššie uvedené predpoklady a požiadavky rovnocenné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť, bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov.

V Starej Turej dňa 16.10.2017

Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta
MsÚ Stará Turá, Publikované: 19.10.2017