Menu

Výberové konanie na obsadenie miesta - Vedúci/a ekonomického oddelenia Mestského úradu Stará Turá

Mesto Stará Turá, S N P č. 1/2

vypisuje výberové konanie
na obsadenie miesta vedúci(a) ekonomického oddelenia
Mestského úradu Stará Turá, S N P č. 1/2
v zmysle § 5 zák.č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Termín a miesto podania prihlášky osobne, alebo poštou : do 24. 4. 2017 do 1100 hod. na sekretariáte Mestského úradu v Starej Turej, SNP 1/2 , PSČ: 916 01, v uzatvorenej obálke s identifikačnými údajmi, titulom, menom a priezviskom, adresou a označením „výberové konanie EKON“. Výberové konanie sa uskutoční dňa 26. 4. 2017, v stredu o 8 00 hod. v budove mestského úradu, I. posch. miestnosť č. 204. Uchádzači na obsadenie miesta vedúci(a) ekonomického oddelenia nebudú na výberové konanie osobitne písomne pozývaní.
Predpokladaný nástup do funkcie: 1. mája 2017.

Predpoklady a požiadavky:
V zmysle NV. č. 341/2004 Z. z. Katalógu pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní a jeho prílohy 1 a pracovného poriadku mesta Stará Turá t.j.:

Povinné kvalifikačné predpoklady:
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického smeru,
b) najmenej 3 roky praxe na ekonomickom úseku
c) spôsobilosť na právne úkony

Ďalšie požiadavky a kritéria:
d) bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom registra trestov nie starším ako 3 mesiace),
e) ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook a zákonov č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov)
f) vodičské oprávnenie typu B

Požadované doklady od uchádzačov:
1) písomná prihláška do výberového konania,
2) štruktúrovaný životopis,
3) vyplnený osobný dotazník, (tlačivo možno získať na MsÚ),
4) overené kópie dokladov o kvalifikácii a súhlasom so spracovaním osobných údajov
5) výpis registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, nebudú vo výberovom konaní akceptované. Pre rozhodovanie o víťazovi výberového konania sú všetky vyššie uvedené predpoklady a požiadavky rovnocenné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť, bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov.

Starej Turej dňa 30. 3. 2017

Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta
MsÚ Stará Turá, Publikované: 31.3.2017