Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho/vedúcej jedálne v Základnej škole v Starej Turej

Základná škola, Hurbanova 128/25, 91601 Stará Turá vyhlasuje v zmysle § 5 zákona

552/2003 Z. z. výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

VEDÚCA/ VEDÚCI ŠKOLSKEJ JEDÁLNE s nástupom od 1.1.2014


Kvalifikačné požiadavky:
 • úplné stredné vzdelanie s maturitou z okruhu stravovania (Stredná hotelová škola, Stredná škola spoločného stravovania, Stredná priemyselná škola potravinárska a podobne ).
Iné kritéria a požiadavky na uchádzačov:
 • organizačné a komunikačné schopnosti,
 • schopnosť riadiť 2 školské jedálne / Komenského ul., Hurbanova ul./,
 • samostatnosť, spoľahlivosť a flexibilita,
 • práca s počítačom,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • bezúhonnosť,
 • prax v danej profesii minimálne 3 roky.
Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná prihláška o zaradenie do výberového konania,
 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania a praxi /fotokópia/,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania /z.č.122/2013 Z. z. o ochrane os. údajov/,
 • stručnú koncepciu riadenia ŠJ.
Prihlášky do konkurzného konania s označením „Výberové konanie – neotvárať“ doručiť
na adresu Základná škola, Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá do 20. 11. 2013 osobne
alebo poštou.

Termín a miesto výberového konania písomne oznámi výberová komisia tým uchádzačom,
ktorí spĺňajú kritéria výberového konania.

Mgr. Jana Koštialová - riaditeľka školy
Základná škola, Publikované: 22.10.2013