Menu

Výberové konanie na obsadenie miesta - riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy Stará Turá

Výberové konanie na obsadenie miesta - riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy Stará Turá

Mesto Stará Turá SNP 1/2, 916 01 Stará Turáv súlade s  § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  zákonom č.  317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  vyhlasujeV Ý B E R O V É     K O N A N I E


 na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy, Ul. SNP 293/17A, 916 01 Stará Turá

s predpokladaným nástupom do funkcie od 01.06.2019.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • odborná pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky č 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti,
 • vykonanie prvej  atestácie
 • absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov- funkčné vzdelávanie (možnosť doplniť po vymenovaní najneskôr do troch rokov)

Ďalšie požiadavky a kritériá:

 • ovládanie štátneho jazyka (§ 11 zákona č. 317/2009 Z. z.),
 •  znalosť príslušnej legislatívy pre daný druh a typ školy
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • asertivita, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť,
 • aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet),
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • občianska a morálna bezúhonnosť ( § 9  zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme) ,
 • zdravotná  spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej a odbornej činnosti (§10 zákona č.317/2009 Z. z.),
 • výhodou je vodičský preukaz skupiny B.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška),
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • fotokópie ďalších dokladov preukazujúcich získané špeciálne znalosti (certifikáty, atestácie, a pod.)
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list, osobný dotazník,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej  činnosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja základnej umeleckej školy v rozsahu maximálne 4 strany,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej)  na výkon práce učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (§ 109 z. č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch),
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania  podľa z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),v znení zákona č.18/2018 Z. z.
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.


Písomné žiadosti o účasť vo výberovom konaní, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, nebudú  vo výberovom konaní akceptované. 

Termín a miesto podania žiadosti

 • písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne alebo poštou na adresu Mestský úrad, Ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá,
 • termín podania prihlášok do 15.04.2019 do 12.00 hod.,
 • obálku označte heslom „Výberové konanie – Základná umelecká škola, Ul. SNP 293/17A, Stará Turá – NEOTVÁRAŤ."

Termín a miesto výberového konania 
písomne oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované podmienky účasti na výberovom konaní,  Rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Ďalšie informácie: Školský úrad, č. tel.: 032/746 16 28

  Stará Turá  11. 3.2019 

     

 

 

                                                                                        PharmDr. Leopold Barszcz
                                                                                                        primátor mesta

K stiahnutiu