Menu

Výberové konanie na obsadenie miesta - riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Stará Turá

Mesto Stará Turá SNP 1/2 , 916 01 Stará Turá

v súlade s § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, článku č. II zákona č.188/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje 

 

V Ý B E R O V É K O N A N I E

 

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, so sídlom Hurbanova 153/62,

916 01 Stará Turá s predpokladaným nástupom do funkcie od 01.07.2018.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky:

 

 • odborná pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky č 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe (§ 3 ods.5 písm. b) zákona 596/2003 Z. z),
 •  vykonanie I. atestácie (§ 27 ods.5, alebo jej získanie podľa § 61 ods. 12 zákona č.317/2009 Z.z. )

 

Ďalšie požiadavky a kritériá:

 

 • ovládanie štátneho jazyka (§ 6 ods.1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z.),
 • znalosť školskej legislatívy,
 • osobnostné a morálne predpoklady podľa § 3 ods.3 a 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme ,
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • asertivita, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť,
 • aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet),
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • občianska a morálna bezúhonnosť (§ 9 z. č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch), §6 ods.1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z.
 • zdravotná spôsobilosť (fyzická a psychická) potrebná na výkon pedagogickej a odbornej činnosti (§10 zákona č.317/2009 Z. z.),
 • vítaná znalosť cudzieho jazyka,
 • vítaný vodičský preukaz skupiny B.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška),
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • fotokópie ďalších dokladov preukazujúcich získané špeciálne znalosti (certifikáty, atestácie, a pod.)
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list, osobný dotazník,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy v rozsahu maximálne 4 strany,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej) na výkon práce učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (§ 109 z. č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch),
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania podľa z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Písomné žiadosti o účasť vo výberovom konaní, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, nebudú vo výberovom konaní akceptované.

 

Termín a miesto podania žiadosti

 

 • písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne alebo poštou na adresu Mestský úrad, Ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá,
 • termín podania prihlášok do 25.5.2018 do 12.00 hod.,
 • obálku označte heslom:

 

„Výberové konanie – Materská škola Hurbanova 153/62 Stará Turá – NEOTVÁRAŤ.

 

Termín a miesto výberového konania

 

 • písomne oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované podmienky účasti na výberovom konaní, Rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

Ďalšie informácie:

 

Školský úrad, č. tel.: 032/746 16 28

 

Stará Turá 2. 5. 2018

Ing. Anna Halinárová

primátorka mesta

MsÚ Stará Turá, Publikované: 21.5.2018