Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa (ky) Základnej umeleckej školy v Starej Turej (2. kolo)

 

Mesto Stará Turá

ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení zastúpené primátorom mesta Ing. Jánom Kiššom,
v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 5 zák. č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 
 

v y h l a s u j e v ý b e r o v é k o n a n i e

na obsadenie miesta riaditeľa (ky)
 

Základnej umeleckej školy, Ul. SNP 293/31, 916 01 Stará Turá

s termínom nástupu 1. 1. 2014
 
 

Kvalifikačné predpoklady:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov (časť X.)
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti
 

Ďalšie požiadavky a kritériá:

 • absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov (možnosť doplniť po vymenovaní)
 • znalosť legislatívy školského zariadenia s právnou subjektivitou
 • osobnostné a morálne predpoklady
 • komunikačné a organizačné schopnosti
 • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky
 • znalosť práce s PC
 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná prihláška do výberového konania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • písomný návrh koncepcie rozvoja ZUŠ v Starej Turej v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 7 podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Písomné prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, nebudú vo výberovom konaní akceptované. Pre rozhodovanie o víťazovi výberového konania sú všetky vyššie uvedené predpoklady a požiadavky rovnocenné.
 
 

Prihlášky s označením „VK - riaditeľ ZUŠ“ je možné podať osobne na sekretariáte MsÚ alebo zasielať na adresu: Mestský úrad, Ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá najneskôr do 15. novembra 2013 do 12,00 hodiny.

 
 
Stará Turá, 22. 10. 2013
 
Ing. Ján Kišš
primátor mesta
MsÚ Stará Turá, Publikované: 22.10.2013