Menu

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa (ky) Materskej školy

Mesto Stará Turá

 

ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení zastúpené primátorom mesta Ing. Jánom Kiššom, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 5 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e   v ý b e r o v é   k o n a n  i e

na obsadenie miesta riaditeľa (ky)

Materskej školy, Ul. Hurbanova 142, 916 01 Stará Turá

s termínom nástupu 1. 1. 2015

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
  • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti

 

Ďalšie požiadavky a kritériá:

  • absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov (možnosť doplniť po vymenovaní)
  • znalosť legislatívy školského zariadenia s právnou subjektivitou
  • osobnostné a morálne predpoklady
  • komunikačné a organizačné schopnosti
  • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky
  • znalosť práce s PC

 

Zoznam požadovaných dokladov:

·       písomná prihláška do výberového konania

·       štruktúrovaný profesijný životopis

·       overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

·       výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

·       písomný návrh koncepcie rozvoja MŠ v Starej Turej v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

·       písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 11 ods. 4 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Písomné prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, nebudú  vo výberovom konaní akceptované. Pre rozhodovanie o víťazovi výberového konania sú všetky vyššie uvedené predpoklady a požiadavky rovnocenné.

Prihlášky s označením „VK -  riaditeľ MŠ – NEOTVÁRAŤ“ je možné podať osobne na sekretariáte MsÚ alebo zasielať na adresu: Mestský úrad, Ul. SNP č. ½, 916 01 Stará Turá najneskôr do 7. novembra 2014 do 12,00 hodiny.

 

 

Stará Turá, 15. 10. 2014                                                                    Ing. Ján Kišš

                                                                                                           primátor mesta

MsÚ Stará Turá, Publikované: 15.10.2014