Menu

Výberové konanie na obsadenie funkcie - VEDÚCEHO ODDELENIA VNÚTORNEJ SPRÁVY

 Mesto Stará Turá

SNP 1/2, 916 01  Stará Turá

zastúpené PharmDr. Leopoldom Barszczom, primátorom mesta

 vyhlasuje 

výberové konanie na obsadenie funkcie

vedúceho oddelenia vnútornej správy

  

predpoklady na výkon funkcie:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy s dôrazom na územnú samosprávu mesta, a to najmä zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • skúsenosť v oblasti manažmentu riadenia ľudských zdrojov je výhodou
 • prax aspoň 3 roky po ukončení VŠ
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office
 • výborné organizačné a komunikačné schopnosti, kultivované vystupovanie, samostatnosť, zodpovednosť, rozhodnosť, odolnosť voči stresu
 • bezúhonnosť
 • vodičský preukaz skupiny B

 

Zoznam požadovaných dokladov

 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • štruktúrovaný životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania 

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je uchádzač povinný predložiť spolu so žiadosťou o účasť na výberovom konaní a tel. kontaktom na seba v termíne do 25. 1. 2019 na sekretariát Mestského úradu Stará Turá alebo poštou na adresu Mesto Stará Turá, SNP 1/2, 916 01  Stará Turá, s označením „výberové konanie Oddelenie vnútornej správy - Neotvárať“.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 19.12.2018