Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti - pozemky v priemyselnej zóne v Starej Turej

ODPREDAJ   NEHNUTEĽNOSTI
PRIEMYSELNÁ   ZÓNA  V   STAREJ   TUREJ


Mesto Stará Turá ponúka vo verejnom ponukovom konaní na odpredaj nehnuteľnosti – pozemky nachádzajúce sa v priemyselnej zóne v Starej Turej. Jedná sa o  pozemky parc. č. 1825/119 o výmere  750 m2 , parc. č.  1825/120 o výmere 393 m2 , parc. č. 1825/122 o výmere 1460 m2, parc. č. 1825/123 o výmere 471 m2, parc. č.  1825/124 o výmere 1335 m2, parc. č. 1825/125 o výmere 593 m2, parc. č. 1825/127 o výmere 433 m2 , všetky pozemky sú v  kat. území Stará Turá, evidované na liste vlastníctva č. 1 ako orná pôda. Pozemky sú bez príjazdovej komunikácie a inžinierskych sietí.   

Výber záujemcu sa uskutoční na základe ponukového konania.

Ponuka musí obsahovať:

  • identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu u fyzických osôb alebo názov, sídlo, IČO u právnických osôb,
  • súhlas fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov pri predaji majetku vo vlastníctve mesta Stará Turá v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane údajov v znení neskorších predpisov,
  • výpis z obchodného registra, alebo iného registra ( v prípade právnických osôb ), nie starší ako 3 mesiace,
  • cenovú ponuku záujemcu,
  • kupujúci predloží spolu s ponukou svoj podnikateľský zámer , v ktorom uvedie ipredpokladaný počet zriadených pracovných miest,
  • kupujúci najneskôr do 2 rokov získa stavebné povolenie a zaháji výstavbu v súlade sosvojim podnikateľským zámerom,
  • v prípade, že kupujúci nesplní predchádzajúcu podmienku, zaväzuje sa po obdržaní požiadavky mesta, spätne odpredať dotknuté nehnuteľnosti mestu za pôvodnú kúpnu cenu bezodkladne podľa výzvy mesta,
  • kúpno-predajná zmluva bude obsahovať sankciu vo výške 20% z kúpnej ceny za nedodržanie uvedených podmienok,
  • vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania.


Ponuky treba predkladať v uzatvorených obálkach označených spiatočnou adresou záujemcu a heslom

„POZEMKY PRIEMYSELNÁ  ZÓNA
 STARÁ   TURÁ -  NEOTVÁRAŤ“

na adresu :  Mestský úrad, majetkové oddelenie, Ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá.
Posledný deň prijímania ponúk je  30.09.2010. Na ponuky doručené po tomto  termíne sa nebude prihliadať.
Bližšie informácie na tel. čísle 032/746 16 30, 746 16 31.
Riadne doručené ponuky vyhodnotí výberová komisia.


Upozornenie:

Predaj nehnuteľnosti víťaznému záujemcovi podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom Stará Turá. Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo na zrušenie verejného ponukového konania bez určenia dôvodu. 
 

Mesto Stará Turá, Publikované: 24.8.2010
Nastavenia cookies