Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti Kultúrny dom Topolecká

Kultúrny dom Topolecká

ODPREDAJ   NEHNUTEĽNOSTI 
KD Topolecká súp. č. 2117  v Starej Turej.

 
Mesto Stará Turá ponúka vo verejnom ponukovom konaní na odpredaj nehnuteľnosť – objekt KD Topolecká nachádzajúci sa v miestnej časti Topolecká č. 2117 v Starej Turej. Jedná sa o budovu súp. č. 2117 postavenú na pozemku parc. č. 8604/10, pozemok parc. č. 8604/10 – zast. plocha o výmere 536 m2 a pozemok parc. č. 8604/9 – zast. plochy o výmere 552 m2, katastrálne územie Stará Turá, evidované na liste vlastníctva č. 1.   

Výber záujemcu sa uskutoční na základe ponukového konania.

Ponuka musí obsahovať:

  • identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu u fyzických osôb alebo názov, sídlo, IČO u právnických osôb
  • súhlas fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov pri predaji majetku vo vlastníctve mesta Stará Turá v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane údajov v znení neskorších predpisov,
  • výpis z obchodného registra, alebo iného registra ( v prípade právnických osôb ), nie starší ako 3 mesiace,
  • cenovú ponuku  a podnikateľský zámer,
  • vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania.
     

Ponuky treba predkladať v uzatvorených obálkach označených spiatočnou adresou záujemcu a heslom

„KD Topolecká  –  NEOTVÁRAŤ“

na adresu: Mestský úrad, majetkové oddelenie, Ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá.
Posledný deň prijímania ponúk je 20.08.2009. Na ponuky doručené po tomto  termíne sa nebude prihliadať. Bližšie informácie na tel. čísle 032 / 746 16 30, 746 16 31. Riadne doručené ponuky vyhodnotí výberová komisia.


Upozornenie:

Predaj nehnuteľnosti víťaznému záujemcovi podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom Stará Turá. Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo na zrušenie verejného ponukového konania bez určenia dôvodu. 

Mesto Stará Turá, Publikované: 12.7.2009
Nastavenia cookies