Obchodná verejná súťaž - stavba dielní bez súp. č. a pozemok parc. č. 612 - 3 kolo

Mesto Stará Turá Ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá, IČO 00312002 podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vyhlasovateľa, za podmienok zverejnených v prílohe.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľného majetku mesta Stará Turá, a to :

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape

- pozemok parc. č. 612 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 624 m2

- stavba dielní bez súpisného čísla, postavená na pozemku parc. č. 612 zapísaného na Okresnom úrade Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, na LV č. 1 v podiele 1/1, a tiež rozostavaný objekt „Nadstavba SPŠE Stará Turá“, t. j. nadstavba dielní z nezávislej nosnej konštrukcie. (Poznámka : nosná konštrukcia nadstavby je postavená čiastočne aj na pozemkoch parc. č. 613/2 a 613/3, ktoré však budú predmetom prevodu až po zameraní skutočného vyhotovenia stavby po zrealizovanej prestavbe a vyhotovení geometrického plánu. Dovtedy vyhlasovateľ zabezpečí iný vzťah k pozemkom pre účely územného a stavebného konania).

Obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba a právnická osoba. Účastník musí vo svojom návrhu splniť podmienky uvedené v podmienkach súťaže.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú k dispozícii na úradnej tabuli mesta Stará Turá a webovom sídle mesta Stará Turá http://www.staratura.sk/.

Obhliadku nehnuteľností je možné vykonať najneskôr 5 pracovných dni pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov. Kontakt v prípade záujmu o obhliadku: Lenka Galbavá, oddelenie ekonomiky a majetku mesta, tel.: 032/7461631, 0918 711830, e-mail: lenka.galbava@staratura.sk.

Súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke osobne alebo poštou v termíne do 28.12.2020 do 15,00 hod. na adresu: Mestský úrad ul. SNP 1/2, Stará Turá s označením „Obchodná verejná súťaž – nehnuteľnosti, NEOTVÁRAŤ“.

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 12.11.2020 | Aktualizácia: 29.3.2022
Nastavenia cookies