Jambor Ladislav

Ladislav Jambor (1.2.1932 Vieska n. Váhom, dnes Považany - 3.9.2005 Trenčín), pedagóg, publicista, riaditeľ Základnej deväťročnej školy v Starej Turej. Manželka Anna, rod. Gašová, dcéry Anna a Mária.

Maturoval na Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Novom Meste n. V. V r. 1951 nastúpil do leteckej akadémie, z ktorej musel r. 1953 z politických dôvodov odísť (združstevňovanie).

Stal sa učiteľom Základnej školy v Lúke n. V., Mošovciach (dnes Považany), zástupcom riaditeľa školy v Bošáci, riaditeľom Základnej deväťročnej školy v Starej Turej a školským inšpektorom. Popri zamestnaní absolvoval Vysokú školu pedagogickú v Bratislave s aprobáciou história a geografia. Do dôchodku odišiel r. 1992.

Ladislav Jambor v školskom roku 1959 - 60 a do konca prvého polroka šk. roka 1960-61 bol riaditeľom Základnej deväťročnej školy v Starej Turej. Vlastným nadšením čoskoro získal si dôveru. Ako nový riaditeľ, aby čo najlepšie spoznal pracoviská čo najväčšej časti rodičov svojich žiakov a pomery v patronátnom závode, počas letných prázdnin pracoval v závode ako robotník. Mzdu neprijal, venoval ju závodu na pomoc škole. Zlepšili sa tak vzťahy rodičov, žiakov a školy. Začali sa dostavovať prvé výsledky jeho práce. Prispel k založeniu spevokolu Javorina, pozdvihol spoluprácu s patronátnym závodom ako i spoluprácu s družobnou školou. Veľkú časť práce na Starej Turej odviedol pri plánovaní výstavby novej školy. Jeho zásluhou sa naplno rozbehli práce na príprave projektovej dokumentácie. Odtiaľto odchádza do funkcie okresného školského inšpektora do Trenčína, kde sa i presťahoval.

Ladislav Jambor mal viacero záľub, dosiahol v nich pozoruhodné výsledky. Získal kvalifikáciu učiteľa bezmotorového lietania, bol podpredsedom Slovenského leteckého zväzu gen. Dr. M. R. Štefánika. Zaslúžil sa o odhalenie desiatich pamätných tabúľ prevažne „zabudnutým“ slovenským letcom. V r. 1970 založil a viedol pobočku Slovenskej numizmatickej spoločnosti. Vydal deväť medailí zameraných na slovenskú históriu, poslednou bola medaila Alexandra Rudnaya, jeho rodáka, ostrihomského arcibiskupa a kardinála. Tiež sa podstatnou mierou zaslúžil o vydanie knihy „Alexander Rudnay v kontexte slovenského národnoobrodeneckého hnutia“. Pôsobil v poradnej komisii ministra obrany pre vojenskú symboliku. Zaslúžil sa o postavenie pamätníka pri 275. výročí kuruckých bojov z r. 1708 v osade Hámre pri Trenčíne. Ďalej aktívne pracoval v Miestnom odbore Matice slovenskej a v klube filatelistov. Bol dopisovateľom do časopisov s historickou tematikou.

Ladislav Jambor bol nositeľom vyznamenaní „Vzorný učiteľ“, medaily „Za zásluhy o rozvoj slovenskej numizmatiky“, Čestného zlatého odznaku Zväzu slovenských filatelistov, za leteckú činnosť strieborným a zlatým odznakom „Za obetavú prácu“ a zlatou medailou Ministra národnej obrany. R. 1998 bol v Trenčíne vyhlásený za Osobnosť roka.

Ladislav Jambor je pochovaný v Trenčíne.

 

Ing. Gustáv Rumánek , Publikované: 22.12.2011
Nastavenia cookies