Menu

Žuravlevová Darina

Darina Žuravlevová (10.10.1906 Stará Turá - 17.3.1988 Bratislava), speváčka, hudobná pedagogička. Otec učiteľ a kantor Jozef Paulovič (17.3.1870 - 31.3.1938), matka učiteľka Emília, rod. Dobrucká (12.11.1875 - 1961), mala sestry Oľgu, Emíliu, Elenu a Boženu. Manžel Dr. Ing. Sergej Žuravlev, asistent Českej techniky v Brne (1885 - 1946), bezdetná.

            Na Starej Turej bol jej otec evanjelickým učiteľom a kantorom v r. 1899 - 1919 po Gustávovi Schmidtovi a matka učiteľkou na Papradi. Spomína, že v rodine sa veľa spievalo, predovšetkým ľudové piesne, ktoré ich udržiavali v národnom povedomí. Doma všetci hrali na klavíri. V mladosti, keď hrala v ochotníckom súbore, rodičia si všimli, že vyniká hlasom. To nasmerovalo jej ďalšiu dráhu. Pokračovala na meštianke v Bratislave a v Topoľčanoch. V r. 1920-25 študovala na Štátnom dievčenskom reformnom reálnom gymnáziu v Bratislave, v r. 1925 - 29 zemepis a dejepis na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. R. 1935 zložila skúšku učiteľskej spôsobilosti pre meštianske školy z odborov jazyk český, dejepis, zemepis. 

            Výchova v národne uvedomelej rodine sformovala jej vzťah k hudbe a zvlášť k slovenskej ľudovej piesni. Hudbu začala študovať ešte počas gymnaziálnych rokov, klavír od r. 1920 u prof. A. Zochovej, spev u prof. J. Egema na Hudobnej škole pre Slovensko v Bratislave. Od školského roka 1925 navštevovala spev ako mimoriadna, od školského roka 1929-30 ako riadna žiačka Štátneho hudobného a dramatického konzervatória v Brne u prof. M. Fleicherovej. R.1931 ho absolvovala prednesom piesní V. Nováka.

            R. 1931 - 39 bola učiteľkou na štátnej meštianskej škole, 1932 - 72 vokálnou pedagogičkou, r.  1939 z politických príčin bola uvoľnená zo služieb slovenského školstva. R. 1940 učila na hudobnej škole v Ježkoviciach, v r. 1941 - 72 pôsobila ako profesorka Štátneho konzervatória v Bratislave.

            Bola prvá slovenská vokálna pedagogička. Vypracovala učebné osnovy a metodiku spevu. Vychovala viac ako 60 spevákov. Ako uznávanú odborníčku ju pozývali ako poradkyňu a členku porôt. V r. 1927 - 53 bola sólisticky koncertne činná, pracovala vo Zväze slovenských skladateľov a ďalších organizáciách.

            Celá štyridsaťročná pedagogická činnosť Dariny Žuravlevovej je dôkazom jej veľkého úsilia pozdvihnúť slovenskú vokálnu pedagogiku na svetovú úroveň a vytvoriť slovenskú vokálnu školu. Neúnavnou, obetavou prácou a entuziazmom sa jej skutočne podarilo zapísať sa do histórie našej vokálnej pedagogiky.

Darina Žuravlevová predstavuje v histórii slovenskej vokálnej pedagogiky a interpretácie osobnosť zakladateľského významu.

            Od r. 1961 bola zaslúžilou učiteľkou, r. 1969 bola vyznamenaná Zlatou medailou Konzervatória v Bratislave.

            Darina Žuravlevová je pochovaná v Bratislave.

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 4.1.2012