Nerád Miroslav

Miroslav Nerád (12.9.1914 Ostrava – 28.3.2009 Stará Turá), strojný inžinier. Otec Juraj, matka Mária, rod. Kupčová, súrodenci Milan a Svatava, vyd. Falťanová. Prvá manželka Anna, rod. Trenčianska, tragicky zahynula r.1963, synovia Ing. Miroslav, MuDr. Ivan, druhá manželka Nadežda, rod. Kajanová.

Študoval na VUT Brno strojnícku fakultu, bol technický úradník Škodových závodov v Dubnici n. Váhom a pracovník Povereníctva priemyslu v Bratislave. Na tomto pracovisku o. i. riešili náhradnú lokalitu za zbombardovanú rafinériu minerálnych olejov Apollo v Bratislave. Situovanie terajšieho Slovnaftu bol jeho návrh.

Koncom r. 1945 bol menovaný národným správcom firmy Michera v Starej Turej. V r. 1978 tu odišiel do dôchodku ako generálny riaditeľ. Nik pred ním v histórii Starej Turej takou rozsiahlou a rozhodujúcou mierou nezasiahol do budovania a zveľaďovania jej okolia.

Na začiatku pripravoval výrobu vodomerov a plynomerov a budúci výrobný sortiment hľadal v oblasti jemnej mechaniky (bývalá Presná mechanika). Tou sa stala zdravotnícka technika, injekčné striekačky. Ďalšie investovanie smeroval do vývoja a rozšírenia tohto sortimentu, ako injekčné ihly, neskôr nasledovala výroba injekčných striekačiek a injekčných ihiel pre jedno použitie. Prišiel rad i na prístrojovú techniku, kde možno uviesť stomatologické súpravy, vyšetrovacie prístroje, prístroje pre umelú ventiláciu pľúc, umelé srdce. Úspešný vývoj priniesol dve zlaté medaily zo svetovej výstavy v Bruseli r. 1958. Dosiahnuté výsledky predurčili, že pri vzniku VHJ (výrobnohospodárska jednotka) v bývalej ČSR, bola Stará Turá poverená vedením koncernu Chirana. Neskoršie, ako prvá VHJ, dostala oprávnenie k výkonu zahranične – obchodnej činnosti...

Ing. Nerád si uvedomoval, že rozvoj závodu vždy je úzko spätý s rozvojom mesta a opačne! Už r. 1945 inicioval zriadiť v provizórnych podmienkach odborné učilište. Postaral sa, aby súčasťou výučby bola aj hudobná výchova pod vedením prof. Schindlera, čo umožnilo neskoršie založenie dychovej hudby. Je známe, že táto o. i. o niekoľko rokov reprezentovala ČSR na medzinárodnej súťaži dychových hudieb v Bukurešti. Následne sa Ing. Nerád upriamil na výstavbu športového štadiónu, tiež na vybudovanie budúceho Domu kultúry Javorina. Každoročne prejednával bytovú výstavbu a jej vybavenie. Podchytil vodné pramene v okolí a zariadil prívod vody do závodu a mesta. Uskutočnil i plynofikáciu. Perspektívne budoval cestnú sieť. Vystaval Dubník I. II. Na Starej Turej založil Priemyselnú školu pre odbor zdravotníckej techniky, jedinú v ČSSR, pre žiakov oboch republík. Vybudoval vysielač na Veľkej Javorine, druhý na Slovensku po Bratislave. Jeho pričinením rozširovala sa sieť autobusových liniek pre dopravu zamestnancov do závodu. Prítomnosť Generálneho riaditeľstva na Starej Turej si tiež vynútila realizáciu diaľkových spojov do Prahy, ako železničných, tak i autobusových. Podobne sa realizovala letecká linka do Prahy z Piešťan. Jeho zásluhou Chirana postavila polikliniku nielen pre svojich zamestnancov, ale i pre všetkých občanov spádovej oblasti. Tieto informácie predstavujú iba stručný prehľad jeho všestranných aktivít.

Uskutočnila sa jeho snaha po získaní štatútu mesta r. 1964, lebo len tak mohla Stará Turá získať privilégiá miest, vrátane umiestnenia generálneho riaditeľstva Chirany.

Ing. Miroslav Nerád bol nositeľom Radu práce (1964), Radu Víťazného februára (1974) a r.  2004 bol menovaný za čestného občana mesta Stará Turá.         

Urna s telesnými pozostatkami je uložená v rodinnej hrobke na Mestskom cintoríne II (na Chrípe) v Starej Turej.

 

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 4.1.2012
Nastavenia cookies