Menu

Jakub Martin Adamkovič - zástupca primátora mesta

Telefón0907 556 801
Zamestnanie študent právnickej fakulty
Volebný obvod číslo1 - Stará Turá
Kandidát za stranu Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Občianska konzervatívna strana


Od 21. novembra 2022 je odmena zástupcu primátora 70 % mesačného platu primátora.

Výkon činností a úkonov zástupcu primátora mesta počas funkčného obdobia 2022 – 2026 s účinnosťou od 21.11.2022  v nasledovnom rozsahu:

A.   Okruh činností a úkonov, ktoré zástupca primátora vykonáva počas prítomnosti primátora mesta Stará Turá

 1. spolupráca a dohľad pri realizácii rozvojových programov mesta a pri získavaní finančných prostriedkov pre potreby mesta,
 2. účasť na tvorbe, realizácií a kontrole opatrení v oblasti životného prostredia, čistoty a údržby verejnej zelene, problematike odpadového hospodárstva,
 3. spolupráca na tvorbe, realizácií a kontrole opatrení v oblasti bytovej politiky, sociálnej politiky, politiky mesta v oblasti dobrej správy vecí verejných a v oblasti zvyšovania transparentnosti samosprávy,
 4. spolupráca s orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, školami, charitatívnymi, spoločenskými, kultúrnymi a športovými združeniami a podnikateľskými subjektmi pri presadzovaní a ochrane záujmov mesta,
 5. účasť na rokovaniach smerujúcich k rozvíjaniu partnerskej spolupráce s tuzemskými a zahraničnými subjektmi, spolupracuje v oblasti partnerských vzťahov mesta,
 6. účasť a reprezentácia mesta na spoločenských, kultúrnych a športových akciách,
 7. koordinácia a príprava zasadnutí mestského zastupiteľstva po vecnej a obsahovej stránke,
 8. usmerňovanie činností odborných komisií mestského zastupiteľstva, dohľad na návrhy riešení, podnetov a pripomienok v odborných komisiách v súčinnosti s jednotlivými odbormi alebo útvarmi mestského úradu,
 9. koordinácia pri tvorbe vnútorných predpisov a všeobecne záväzných nariadení mesta,
 10. spolupráca pri plnení úloh legislatívneho charakteru a pri riešení právnych problémov,
 11. riadenie činností ohľadom prípravy a zabezpečovania kultúrnych, športových a spoločenských akcií mesta,
 12. koordinácia a dohľad pri inventarizácii majetku mesta,
 13. usmerňovanie a dohľad v oblasti transparentnosti a verejného poriadku,
 14. organizácia a dohľad prác v čase krízovej situácie na území mesta ako napr. povodne, snehové kalamity a iné živelné pohromy,
 15. schvaľovanie a podpisovanie vyhradených písomností.


B.    Okruh činností a úkonov, ktoré zástupca primátora vykonáva počas krátkodobej neprítomnosti primátora mesta:

 1. vykonávanie všetkých činností uvedených v časti A tohto poverenia,
 2. zvolávanie a vedenie zasadnutí mestského zastupiteľstva,
 3. riadenie, usmerňovanie a kontrola činnosti mestského úradu, schválenie a podpisovanie dovoleniek a priepustiek zamestnancov mesta,
 4. vykonávanie potrebných úkonov v majetkovoprávnych vzťahoch, ktoré smerujú k uzatvoreniu zmlúv resp.  dohôd, t. j. zúčastňuje sa rokovaní, podieľa sa na zhromažďovaní a spracovávaní podkladov a pod., okrem oprávnenia podpisovať zmluvy, resp. dohody,
 5. zhromažďovanie údajov a podkladov k pracovnoprávnym úkonom, okrem oprávnenia podpisovať právne úkony ohľadne vzniku, zmeny a zániku pracovného pomeru a pracovných činností vykonávajúcich mimo pracovného pomeru,
 6. zastupovanie vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám.

 

C.    Okruh činností a úkonov, ktoré zástupca primátora vykonáva počas dlhodobej neprítomnosti primátora mesta alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:

Počas dlhodobej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátora v zmysle § 13b ods. 4 zákona o obecnom zriadení v platnom znení vykonáva zástupca primátora všetky funkcie primátora mesta v plnom rozsahu.

K stiahnutiu
Nastavenia cookies