Prehlásenie o prístupnosti

 
 

Mesto Stará Turá má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.staratura.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 • Porušenie pravidla 1.3 Prispôsobiteľný Základná charakteristika: Vytvára sa obsah, ktorý je možné prezentovať rôznymi spôsobmi (napríklad s jednoduchším vzhľadom) bez straty informácií alebo štruktúry.
  • 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy
 • Porušenie pravidla 2.1 Prístupnosť z klávesnice Základná charakteristika: Zabezpečuje sa, aby boli všetky funkcie dostupné z klávesnice.
  • 2.1.1 Klávesnica
  • 2.1.4 Jednoznakové klávesové skratky
 • Porušenie pravidla 2.4 Jednoduchá navigácia, Základná charakteristika: Uľahčite používateľom navigáciu, vyhľadávanie obsahu a určovanie kde sa nachádzajú.
  • 2.4.2 Každá stránka má názov.
  • 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte).
  • 2.4.5 Viacero spôsobov.
  • 2.4.7 Viditeľné zameranie.
 • Porušenie pravidla 3.1 Čitateľný Základná charakteristika: Je nutné zabezpečiť, aby bol textový obsah čitateľný a zrozumiteľný.
  • 3.1.1 Jazyk stránky.
  • 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 08.5.2021.

Vyhodnotenie súladu webového sídla  s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 14.4.2021.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: sis@staratura.sk.  

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk

Nastavenia cookies