Samospráva

VZN č. 8/2008 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Stará Turá (neplatné)

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E
MESTA STARÁ TURÁ O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ
č.8/2008 - Nar., o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta S T A R Á T U R Á.

Mesto Stará Turá v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
u s t a n o v u j e


§ 1
Z Á K L A D N É U S T A N O V E N I E

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Stará Turá od 1.1. 2009.

 

D A Ň Z P O Z E M K O V
§ 2
Základ dane

Správca dane ustanovuje na území mesta Stará Turá hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za
a) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 0,1573 €/m2
b) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,0853 €/m2.

 

§ 3
Sadzba dane

1/ Správca dane pre všetky pozemky na území mesta Stará Turá okrem pozemkov nachádzajúcich sa v jednotlivých častiach mesta uvedených v § 3 ods. 3 tohto nariadenia, určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov vo výške:

 Druh pozemku                                                           Ročná sadzba (% zo základu dane)
Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                                              0,36 %
Trvalé trávne porasty                                                                                0,25 %
Záhrady                                                                                                    0,32 %
Lesné pozemky                                                                                         0,25 %
Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy       0,25 %
Zastavané plochy a nádvoria                                                                      0.32%
Stavebné pozemky                                                                                    0,39 %
Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov                                             0,32 %


2/ Správca dane v jednotlivej časti mesta Stará Turá určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov:

 Druh pozemku                                                           Ročná sadzba (% zo základu dane)
Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                                             0,36 %
Trvalé trávne porasty                                                                               0,25 %
Záhrady                                                                                                  0,47 %
Lesné pozemky                                                                                       0,25 %
Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy     0,25 %
Zastavané plochy a nádvoria                                                                    0,47 %
Stavebné pozemky                                                                                  0,62 %
Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov                                           0,47 %

 3/ Pre účely tohto VZN je jednotlivá časť mesta Stará Turá určená ulicami a námestiami nasledovne:
Dibrovova, Družstevná, Dr. D. Úradníčka, Gen.M.R.Štefánika, Hlubockého, Holubyho, Hurbanova, Husitská cesta, Hviezdoslavova, Jiráskova, Komenského, Kozmonautov, Lipová, Lúčna, Mýtna, Mierová, Nemcovej, 8.apríla, Podjavorinskej, Sadová, Sasinkova, Slnečná, Slovenského národného povstania, Športová, Štúrova, Uhrova, Dr.A.Schweitzera, Sestier Royových, Slobody.

 

D A Ň Z O S T A V I E B
§ 4
Sadzba dane

1/ Správca dane pre všetky stavby na území mesta Stará Turá, ktoré sú predmetom dane zo stavieb okrem stavieb nachádzajúcich sa v jednotlivej časti mesta uvedenej v § 3 ods.3 tohto nariadenia, určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb:

a/ za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
0,073 €/m2
b/ za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
0,099 €/m2
c/ za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
0,331 €/m2
d/ za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov
0,398 €/m2
e/ za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
2,489 €/m2
f/ za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
2,821 €/m2
g/ za ostatné stavby
0,073 €/m2.

 

2/ Správca dane v jednotlivej časti mesta Stará Turá § 3 ods.3 tohto nariadenia určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
a/ za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
0,132 €/m2
b/ za ostatné stavby
0,132 €/m 2.

3/ Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,033 €/m2 za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

D A Ň Z B Y T O V
§ 5
Sadzba dane

 

1/ Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane z bytov alebo nebytových priestorov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome nasledovne:
a/ za byt
0,165 €/m2
b/ za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť
0,995 €/m2
c/ za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť
2,821 €/m2
d/ za nebytové priestory slúžiace ako garáž
0,398 €/m2.

 

§ 6
Oslobodenie od dane a zníženie dane

1/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov na:
a/ pozemky, na ktorých sú cintoríny,
b/ pozemky, na ktorých sú močiare,
c/ pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
d/ pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,

2/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov takto:
a/ 50 % z daňovej povinnosti na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kame- ním, pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie,
b/ 50 % z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi alebo občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

3/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov takto:
a/ 50 % z daňovej povinnosti na stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku,
b/ 100 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

c/ 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi a občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

d/ 100 % z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

 

§ 7
Vyrubovanie dane

1/ Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3 € nebude vyrubovať ani vyberať.

 

§ 8
Platenie dane

1/ Správca dane na rok 2009 určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná:
- ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu, v troch splátkach:
20% dane do 30.júna, 30% dane do 31.augusta a 50% dane do 31.októbra bežného zdaňovacieho obdobia,
- v ostatných prípadoch v dvoch rovnakých splátkach a to najneskôr do 31.mája a do 31.októbra bežného zdaňovacieho obdobia.
Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 16,59 € a právnickej osobe 165,96 € je splatná naraz do 31.mája.


§ 9
Záverečné ustanovenia

1/ Zrušuje sa VZN č.13/2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Stará Turá zo dňa 28.11.2007.
2/ Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej sa dňa 11.12.2008 3/5 väčšinou prítomných poslancov, uznesením č.15-XX/2008 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností platnom od 1.1.2009.
3/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.V Starej Turej, dňa 28.11.2008

 

Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 17.12.2008 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies