Komunálne odpady v meste Stará Turá

Odpady produkuje každý z nás. To sa asi nikdy úplne nezmení. Zmeniť sa však môže ich množstvo a aj to, čo s nimi urobíme. Prinášame vám stručný prehľad výsledkov v odpadovom hospodárstve v meste Stará Turá.

Narastajúce množstvá odpadov

Celkové množstvo komunálnych odpadov v meste Stará Turá každoročne narastá. Kým v roku 2000 sme ich spoločne vyprodukovali 2047 ton, tak v roku 2020 to už bolo 4237 ton. Výrazne sme však aj zmenili spôsob nakladania s odpadmi. V roku 2000 sme vytriedili len 2 % (41 ton) z našich odpadov a zvyšok sme uložili na skládke odpadov. V roku 2020 sme 49,6 % (2 093 ton) vytriedili a odovzdali na recykláciu a 50,4 % (2 124 ton) sme uložili na skládku odpadov.

Z vyššie uvedených čísel vyplýva, že každý z nás vyprodukoval v roku 2020 v priemere vyše 477 kg komunálneho odpadu, z ktorého vytriedil iba necelých 236 kg surovín. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov tak dosiahla takmer 50 %. Na slovenské pomery to nie je zlé. V tomto smere sa Stará Turá umiestnila na 244. mieste z 2890 slovenských miest a obcí. V porovnaní s niektorými európskymi mestami však ešte stále máme čo doháňať.

(Poznámka: SI – Slovinsko, IT – Taliansko, RO – Rumunsko)

Odpady sú stále drahšie

Legislatíva i ekonomika sú pritom neúprosné. Všetky obce a ich obyvatelia musia odpad triediť. Náklady spojené so zberom a spracovaním niektorých druhov komunálnych odpadov hradia výrobcovia v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Za iné odpady, ktoré sme povinní triediť, zase platíme my – obyvatelia mesta v rámci miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Kto hradí náklady na zber a zhodnotenie/zneškodnenie

Výrobcovia

Občania

Papier, plasty, sklo, kompozitné obaly (tetrapak), kovové obaly 

Kuchynský a záhradný biologický odpad 

Elektroodpad

Objemný odpad

Batérie a monočlánky

Drobný stavebný odpad

 

Zmesový odpad


Vo všeobecnosti by sme mohli napísať, že najdrahší je ten odpad, ktorý skončí na skládke odpadov. Za ten musíme vždy zaplatiť. Platíme za každú vyvezenú nádobu bez ohľadu na množstvo odpadu v nej uloženej, a tiež aj za uloženie odpadu na skládku odpadov. A cena za skládkovanie odpadov každý rok narastá. Naopak najlacnejší odpad je ten, za ktorý zaplatia výrobcovia alebo ktorý si dokážeme doma napríklad skompostovať.

Nárastom množstva komunálnych odpadov, cien za skládkovanie, ako aj vyššími legislatívnymi nárokmi na zabezpečovanie systému nakladania s komunálnymi odpadmi narastajú aj náklady mesta na odpadové hospodárstvo. Nakoniec sa na tie náklady musia poskladať všetci obyvatelia mesta a zaplatiť ich v miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Nedá sa to zmeniť? Cena za skládkovanie odpadov nie, ale môžeme zmeniť množstvo odpadov, ktoré si necháme odvážať na skládku odpadov. To by však znamenalo, že budeme všetci dôkladne svoje odpady triediť a kompostovať.

Pozrime sa do nádoby na zmesový odpad... Čo tam nájdeme? Množstvo odpadu, ktoré by sme pri troche vôle mohli ešte vytriediť. Koľko a akých druhov odpadov by sme mohli  z nádoby na zmesový odpad vytriediť a dať na recykláciu, poprípade svojpomocne skompostovať? Odpoveď nájdeme v nasledujúcej tabuľke.


Analýza zmesových komunálnych odpadov

My sme sa do nádob na zmesový odpad pozreli. V decembri sme zviezli vzorky zmesových odpadov z rôznych častí mesta a roztriedili sme ich. Vzorka mala hmotnosť vyše 1 tony a bola zvezená samostatne z rodinných domov, bytových domov, ale aj kopaníc. Po ich vytriedení sme ich odvážili a vypočítali percentuálny podiel jednotlivých zložiek odpadov. V tabuľke nižšie sú výsledky porovnania podľa typu zástavby, ktoré nám ukazujú, koľko odpadu by sme ešte mohli ročne vytriediť na 1 obyvateľa mesta.

Z analýzy vyplýva, že najväčšiu produkciu zmesových odpadov majú obyvatelia žijúci v miestnych častiach, druhí v poradí sú obyvatelia bytových domov a najmenej produkujú obyvatelia z rodinných domov. Čím nižšia je produkcia zmesových odpadov, tým obyvatelia lepšie triedia. Najlepšie teda triedia obyvatelia žijúci v rodinných domoch.

Tabuľka: Hmotnostné zastúpenie jednotlivých zložiek odpadov v kilogramoch na jedného obyvateľa (podľa typu zástavby) nachádzajúcich sa v zmesovom komunálnom odpade.

 

Zložka komunálnych odpadov 

Rodinné domy (mesto) v kg 

Bytové domy (mesto) v kg 

Miestne časti v kg 

Papier

2,81

9,47

4,03

Plasty

5,26

20,60

30,17

Sklo

2,39

5,97

10,45

Kovy

1,49

2,59

3,58

Kompozitné obaly (tetrapak)

0,30

1,00

1,23

Biologický odpad

26,81

66,03

93,45

Textil

2,11

6,14

10,10

Nebezpečný odpad

0,08

0,84

1,09

Elektroodpad

0,26

0,62

0,07

Drobný stavebný odpad

0,50

26,69

1,96

Drevotrieska

0,00

1,07

0,00

Nevyužiteľný zvyšok

14,52

16,76

22,62

SPOLU:

56,52

157,78

178,74

Ešte by sa dalo vytriediť v %:

74,31%

89,38%

87,35%

Ešte vy sa dalo vytriediť v kg:

42,00

141,02

156,13

 
Dodržujme odpadovú hierarchiu

Ako je vidieť z výsledkov analýz, ešte stále máme rezervy v triedení odpadov. V meste máme možnosť triediť všetky vyššie popísané zložky komunálnych odpadov. Aj týmto článkom by sme vás chceli požiadať o zodpovedný prístup k triedeniu odpadov. Chránime tým nielen životné prostredie, ale aj naše peňaženky.

V nasledujúcom grafe je vidieť, koľko odpadov z celkového potenciálu ich vzniku v meste sme dokázali v roku 2020 vytriediť.

Graf nám ukazuje, že najväčšie rezervy máme v triedení plastov, nasleduje kuchynský biologický odpad a kovové obaly.

Ešte dôležitejšie je však predchádzať vzniku odpadov. Odpad, ktorý nevytvoríme, nemusíme triediť a ani nemusíme zaň nikomu zaplatiť. Každý z nás môže urobiť množstvo aktivít, aby sme znížili množstvo vyhadzovaných odpadov na minimum. Môžeme nakupovať bez zbytočných obalov, nosiť si vlastnú textilnú tašku a vrecká na nákupy, neplytvať potravinami, kompostovať si biologické odpady na záhrade... Viac informácií o predchádzaní vzniku odpadov nájdete na webe www.nulaodpadu.sk alebo sa o nich dočítate nabudúce.


Optimalizácia odpadového systému – zapojte sa aj vy

Už sme si vyššie napísali, že mestu každoročne narastajú náklady na zabezpečovanie systému nakladania s komunálnymi odpadmi. Už aj vieme, že nám každoročne narastá množstvo vyprodukovaných odpadov a že v ich triedení máme rezervy. Preto sa mesto v spolupráci s Technickými službami a občianskym združením Priatelia Zeme – SPZ pustili do optimalizácie celého systému odpadového hospodárstva. Spoločne chceme trendy posledných rokov zmeniť v prospech životného prostredia a obyvateľov mesta. Potrebujeme k tomu však poznať aj váš názor. Napíšte nám, prosím, čo sa vám páči, ale aj čo by ste zmenili na odpadovom hospodárstve v našom meste. Môžu to byť napr. podmienky triedeného zberu, motivácia k lepšiemu nakladaniu s odpadmi, informovanosť, kontrola...


Krátky anonymný dotazník nájdete na linu: https://forms.gle/2tYULzJKnPCrXS2w5  alebo nižšie v časti k stiahnutiu.

K stiahnutiu

Mgr. Lenka Beznáková a Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ, Publikované: 5.3.2021 | Aktualizácia: 5.3.2021
Nastavenia cookies