Samospráva

VZN č. 7/2009 Nar. ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/1998 - Nar. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v znení neskoršieho nariadenia (neplatné)

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Stará Turá
č.  7/2009-Nar.
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/1998 - Nar. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v znení neskoršieho nariadenia

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších  predpisov  a  zákona  č.  115 / 2000  Z.z., ktorým   sa   mení  zákon  č.  178 /1998  Z.z.  o podmienkach  predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona číslo 455 / 1991 Zb.  o živnostenskom  podnikaní  v znení  neskorších  predpisov v znení  zákona č. 310 / 1999  Z.z.  sa   dňa  22.10.2009   uznesením  č. 15-XXVII/2009  trojpätinovou   väčšinou  hlasov prítomných poslancov uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:


§ 1


Text § 3 ods. 4  VZN  č. 5/1998 -Nar. v znení VZN č. 3/2008-Nar. mení sa  nasledovne:

Terminy konania príležitostných trhov v období od 1.1.2010 do 30.6.2010  na Mestskom trhovisku v Starej Turej stanovujú nasledovne:

    I.   staroturiansky trh v dňoch:                 15.-16.1.2010
    II.  staroturiansky trh v dňoch:                 11.-13.2.2010
    III. staroturiansky trh v dňoch:                 10.-13.3.2010        
          ● Veľkonočný trh dňa:                               26.3.2010
    IV. staroturiansky trh v dńoch:                 14.-17.4.2010
    V. staroturiansky trh v dňoch:                  13.-15.5.2010
          ●Staroturiansky jarmok v dňoch:       11.-12.6.2010 

§ 2

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa  23.10.2009 a nadobúda účinnosť dňa 6.11.2009.

 

V Starej Turej dňa 22.10.2009


 Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 23.10.2009 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies