Samospráva

VZN č. 6/2008 O poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa (neplatné)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 /2008-Nar.
o poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa

 Mestské zastupiteľstvo mesta Stará Turá podľa § 6 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 4 ods.3 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných poslancov na vydaní tohto všeobecného záväzného nariadenia. § 1
Úvodné ustanovenia

1. Finančný príspevok pre každé narodené dieťa s trvalým pobytom v meste Stará Turá (ďalej len príspevok) sa poskytuje rodičom, alebo osobe, ktorej bolo dieťa po narodení zverené právoplatným rozhodnutím súdu do náhradnej starostlivosti, za podmienok ustanovených v tomto nariadení.

2. Finančný príspevok pre narodené dieťa je dobrovoľná jednorázová sociálna pomoc rodinám, ako jeden z produktov sociálneho programu mesta Stará Turá, vo výške 100 € (slovom sto euro).

3. Finančný príspevok pre narodené dieťa môže byť poskytnutý formou vecnej dávky v prípade oprávneného spochybnenia jeho využitia.

4. Výšku príspevku môže prehodnotiť Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej v súvislosti s rozpočtovými možnosťami mesta.

5. Finančný príspevok je nenárokovateľný.

6. O finančný príspevok je potrebné požiadať na predpísanom tlačive. (Žiadosť o poskytnutie jednorazového príspevku pre narodené dieťa.) Súčasťou žiadosti je kópia rodného listu dieťaťa.

 

§ 2
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku

1. Oprávnená osoba na uplatnenie nároku o priznanie finančného príspevku je:
a) rodič dieťaťa
b) osoba, ktorej bolo dieťa po narodení zverené právoplatným rozhodnutím súdu do náhradnej starostlivosti

2.Žiadateľ a dieťa musia spĺňať podmienku trvalého pobytu v meste Stará Turá v zmysle § 3 ods.1 zákona o obecnom zriadení.

3.Žiadateľ musí o finančný príspevok požiadať a to najneskôr do 90 dní odo dňa narodenia dieťaťa . V opodstatnených prípadoch (napr. súdne konanie vo veci starostlivosti o dieťa a i.) môže žiadateľ požiadať o poskytnutie finančného príspevku aj po stanovenom termíne, najneskôr však do 1 roka od narodenia dieťaťa za podmienky, že spĺňa kritériá podľa § 3 tohto VZN, a že VZN rozhodnutím mestského zastupiteľstva nestratilo platnosť. Opodstatnenosť jednotlivých prípadov posúdi oddelenie školstva a sociálnych vecí mestského úradu.

4.O priznaní resp. nepriznaní finančnej podpory bude žiadateľ písomne vyrozumený formou rozhodnutia. O opravnom prostriedku k rozhodnutiu je oprávnené rozhodnúť Mestské zastupiteľstvo Stará Turá.


 
§ 3

Podmienky priznania finančného príspevku

1.Podmienky priznania finančného príspevku sú nasledovné:
a) Žiadateľ požiadal o finančnú podporu v zmysle § 2 tohto VZN.
b) Dieťa žiadateľa má v meste Stará Turá trvalý pobyt (je obyvateľom mesta).
c) Žiadateľ má v meste Stará Turá trvalý pobyt (je obyvateľom mesta).
d) Žiadateľ nemá ku dňu podania žiadosti žiadny záväzok voči mestu po lehote splatnosti alebo po lehote plnenia.
e) Žiadateľ musí zabezpečovať sústavnú a dôslednú starostlivosť o zdravie, výživu a všestranný vývoj svojim maloletým deťom.(Táto podmienka sa vzťahuje na žiadateľov, ktorí už deti majú.)
f) Finančný príspevok môže byť priznaný na každé narodené dieťa iba raz.

2.Správu agendy poskytovania finančného príspevku zabezpečuje Mestský úrad v Starej Turej a jeho jednotlivé odborné útvary v rámci svojich kompetencií.

 
 

§ 4
Vyplatenie finančného príspevku

1.O priznaní finančného príspevku vydá mesto rozhodnutie, ktoré je zároveň podkladom pre vyplatenie finančného príspevku.

2.Žiadateľovi môže byť finančný príspevok poukázaný na bankový účet, ktorý žiadateľ uvedie v žiadosti, alebo vyplatený v hotovosti z pokladnice mestského úradu.

 

§ 5
Povinnosti a zodpovednosť obyvateľa pri podaní žiadosti

Obyvateľ, ktorý žiada o finančný príspevok pre narodené dieťa je povinný na výzvu preukázať v stanovenej lehote skutočnosti, rozhodujúce pre poskytnutie príspevku pre narodené dieťa. V prípade, že mu bol finančný príspevok vyplatený neprávom, z dôvodu, že obyvateľ neoznámil, alebo zamlčal skutočnosti rozhodujúce pre poskytnutie príspevku, rozhodne primátor mesta bezodkladne o povinnosti vrátiť neprávom poskytnutý príspevok.
Ustanovenia o právnej zodpovednosti obyvateľa podľa osobitných predpisov nie sú dotknuté.

 

§ 6
Záverečné ustanovenia

Týmto všeobecným záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007-Nar. ktoré bol schválené Uznesením č. 36-II/2007. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2008 bolo schválené Uznesením č.13-XX/2008 a zverejnené na úradnej tabuli dňa 12.12.2008 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.

 

 

 Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta

 

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 17.12.2008 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies