Samospráva

Komunikačný plán mesta Stará Turá

Úvod

Mesto Stará Turá sa hlási k zodpovednosti za plynulé zavedenie spoločnej európskej meny vo svojich podmienkach a vo svojom územnom obvode. Zaväzuje sa trvale informovať občanov o dopade zavedenia eura v SR na miestnej úrovni - zmena VZN, zmena platobných výmerov na úseku miestnych daní a poplatkov, zmena platieb za prenájmy a prevody nehnuteľností, zmena poplatkov v sociálnej, školskej a ďalších oblastiach.

Predpokladom naplnenia cieľov komunikačného plánu je aj spracovanie miestne dôležitých a špecifických informácií, vymedzenie miestne dôležitých cieľových skupín a ohrozených skupín a zvolenie efektívnych nástrojov komunikácie.

Cieľ komunikácie

Hlavným cieľom komunikácie s občanmi je dosiahnuť stav, aby bol každý občan o všetkých súvislostiach, ktoré pre neho zo zavedenia eura vyplynú, informovaný včas, v dostatočnom rozsahu a primeranou formou. Komunikačný plán má napomôcť vytvoreniu priestoru na dialóg o eure s občanmi v prostredí mestského úradu i v externom prostredí, vytvoriť predpoklady na spoluprácu s tretím sektorom a s ohrozenými skupinami občanov.

Formy komunikácie

Interná:
Cieľ: zabezpečenie plnej kompetentnosti pracovníkov mestského úradu na poskytovanie informácií o zavedení eura.
Postup:
- včasný a kontinuálny prenos informácií a úloh z eurotímu na pracovníkov jednotlivých útvarov mestského úradu
- koordinácia spoločného postupu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pri príprave a zavedení eura
- spolupráca organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pri zabezpečovaní komunikácie s verejnosťou
- využívanie spolupráce s miestnymi pobočkami bánk v meste
- pravidelné informovanie mestského zastupiteľstva o postupe napĺňania plánu mesta na zavedenie eura.

Externá:
Cieľ: zabezpečenie prísunu aktuálnych informácií z viacerých komunikačných zdrojov mesta v dostatočnom rozsahu a primeranou formou so zameraním na cieľové skupiny a jej distribúcia týmto cieľovým skupinám.
Postup:
- podpora celoslovenskej kampane prostredníctvom mestských médií:
- pravidelná rubrika v mestskom časopise Staroturiansky spravodajca
- banner na internetovej stránke mesta www.staratura.sk
- sprístupňovanie informácií na informačných tabuliach v budove MsÚ a v meste
- kampaň miestne dôležitých a miestne špecifických informácií prostredníctvom mestských médií:

  • pravidelná rubrika v mestskom časopise Staroturiansky spravodajca
  • banner na internetovej stránke mesta
  • úradná tabuľa mesta a informačné tabule v meste

- určenie kontaktnej osoby na mestskom úrade poskytujúcej informácie o zavedení eura
- určenie zamestnanca na vykonávanie dohľadu a kontroly systému duálneho oceňovania na trhovisku a trhových miestach
- spolupráca s miestnymi pobočkami bánk.

Osobná:
Cieľ: Zameranie pozornosti zamestnancov MsÚ najmä členov eurotímu na ohrozené cieľové skupiny na miestnej úrovni, a tým predchádzanie nedostatku informácií o zavedení eura a súvisiacich dopadoch.
Cieľové skupiny: daňoví poplatníci, nájomníci mestských bytov a nebytových priestorov, žiaci, študenti, malí a strední podnikatelia, miestne spolky a organizácie.
Ohrozené cieľové skupiny: seniori, občania v zariadeniach sociálnej starostlivosti, osamelo žijúci občania, nezamestnaní, zdravotne postihnutí občania, národnostné menšiny.
Postup:
- organizovanie besied a prednášok v spoločenských a záujmových organizáciách a spolkoch, napr. Jednota dôchodcov, Klub dôchodcov, ZOS Stará Turá a pod.
- osobné konzultácie členov eurotímu so žiadateľmi o poskytnutie informácie.

Nástroje komunikácie

  • pravidelná rubrika v časopise Staroturiansky spravodajca
  • plošná alebo cielená distribúcia informačných a propagačných materiálov vydávaných v rámci celoslovenskej kampane súvisiacej s prechodom na menu euro
  • úradná tabuľa mesta a informačné tabule MsÚ
  • banner na  www.staratura.sk
  • odpovede na písomné resp. e-mailové otázky
  • osobná komunikácia
  • besedy organizované podľa požiadaviek cieľových skupín

Typy informácií

Všeobecné informácie o zavedení eura:
Sú to všeobecne dostupné informácie z celoslovenskej komunikačnej kampane, ktoré mesto preberá z dostupných zdrojov. Mesto Stará Turá vytvorí priestor na bezplatnú distribúciu informačných materiálov a umiestnenie stojanov resp. materiálov celoslovenskej kampane v priestoroch mestského úradu, mestského informačného strediska Infotur (Dom kultúry Javorina) a ďalších zariadeniach, ktoré prevádzkuje mesto resp. ním zriadené organizácie a spoločnosti - Dom služieb, Poliklinika, Základná škola, Materská škola.

Miestne dôležité a miestne špecifické informácie:
Pri napĺňaní cieľov komunikačného plánu bude zvláštny dôraz kladený na miestne dôležité a špecifické informácie, ktoré bude mesto Stará Turá šíriť prostredníctvom vlastných komunikačných prostriedkov /nástrojov komunikácie/. Sú to najmä tieto informácie:

Zodpovednosť za napĺňanie komunikačného plánu

Za napĺňanie komunikačného plánu zodpovedá Komisia na zavedenie eura v meste Stará Turá - eurotím - stanovená rozhodnutím primátorky v nasledujúcom zložení:

Predseda komisie: Ing. Jaromír Ješko, prednosta Mestskéhoúradu Stará Turá, 032/746 1612, prednosta@staratura.sk

Členovia:
Ing. Iveta Petrovičová, vedúca ekonomického oddelenia, 032/746 1625, financne@staratura.sk
Ing. Viera Zapletalová, vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí, 032/764 1645, socialne@staratura.sk
Mgr. Milan Klimáček, vedúci organizačného oddelenia, 032/7461635, organizacne@staratura.sk
Ing. Lívia Galovičová, vedúca majetkového oddelenia,032/746 1630, majetok@staratura.sk
Ing. Jana Mináriková, vedúca oddelenia výstavby, územného plánu a životného prostredia, 032/ 746 1640, vystavba@staratura.sk
Bc. Ľubomír Málek, náčelník Mestskej polície Stará Turá, 032/746 1621, msp@staratura.sk
Ján Mikláš, pracovník pre komunikáciu, 032/7461615, media@staratura.sk,
JUDr. Branislav Pribiš, právnik, 032/746 1618, spravne@staratura.sk
Ing. Helena Maťková, hlavný kontrolór, 032/746 1614, kontrolor@staratura.sk
Ing. Marek Miklovič, správca informačného systému, web, 032/7461616, sis@staratura.sk
Ing. Jana Vráblová, riaditeľka m.p.o. Technické služby Stará Turá, tsst@tsst.sk
Bc. Zuzana Zigová, riaditeľka DK Javorina, 032/776 3366, dkstaratura@zoznam.sk
Mgr. Anna Chmúrová, riaditeľka Základnej školy Stará Turá, 032/ 776 3639, skola@zshurba.edu.sk
Mgr. Stanislav Masár, riaditeľ ZUŠ Stará Turá, 032/776 3066, riaditezuss@mail.t-com.sk
Věra Tepličková, riaditeľka CVČ Stará Turá, 032/776 3734, cvc@post.sk
Elena Sládková, riaditeľka MŠ Stará Turá, 032/776 3292, mskola@stonline.sk


Kontaktná osoba na mestskom úrade, ktorá poskytuje informácie o zavedení eura:
Ing. Iveta Petrovičová, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ

Komunikačný plán mesta Stará Turá pri prechode na menu euro vo formáte PDF

K stiahnutiu

Nastavenia cookies