Samospráva

VZN č. 9/2008 O miestnych daniach (neplatné)

Všeobecné záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva Stará Turá č. 9/2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2007- Nar. o miestnych daniach.

  

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí 11.12.2008 uznesením č. 16-XX/2008 schválilo 3/5 väčšinou prítomných poslancov všeobecné záväzné nariadenie vydané v súlade s § 6 zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 


§ 1

v §1 ods.1 sa dopĺňa písmeno d s textom:
daň z nehnuteľností

 

v § 1 dopĺňa sa ods. 2. text znie:
Daň z nehnuteľností upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Stará Turá samostatným všeobecne záväzným nariadením.

 

 

§ 2

Ostatné časti všeobecne záväzného nariadenia zostávajú nezmenené.

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.

  

V Starej Turej, dňa 28.11.2008

 

Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 17.12.2008 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies