Prehľad demografického vývoja mesta Stará Turá za r. 2015

 Mesto Stará Turá podobne ako ďalšie blízke obce a mestá v kopaničiarskom regióne v posledných rokoch sleduje postupný úbytok obyvateľstva. V r. 2015 sa trend žiaľ nezastavil. Podľa evidencie obyvateľstva malo mesto ku koncu roka 2015 o 75 obyvateľov menej ako v predošlom roku. Nižšie v tabuľke Vám ponúkame detailný prehľad počtu obyvateľov v centrálnej časti mesta a v jeho jednotlivých miestnych častiach a prehľad, kde nájdete základné údaje o demografickom vývoji v meste Stará Turá za posledných 5 rokov. V poslednej tabuľke uvádzame prehľad vybraných matričných úkonov, ktoré boli v meste vykonané v minulom roku a pre porovnanie uvádzame aj vybrané matričné úkony z roku 2014.

Prehľad stavu obyvateľov podľa miestnych častí:

 

Miestna časť

Počet obyvateľov k 1.1.2015

Počet obyvateľov

K 1.1.2016

Stará Turá (cent.časť)

7 924

7 837

Černochov vrch

189

188

Z toho:

 

 

     Černochov vrch

58

61

     Drgoňova dolina

94

93

     Durcova dolina

37

34

Paprad

431

415

Z toho:

 

 

     Paprad

415

400

     U Mikulcov

16

15

Jazviny

37

37

Topolecká

401

416

Z toho:

 

 

     Topolecká

383

396

     Hlavina

18

20

Súš

263

277

Z toho:

 

 

     Súš

101

95

     Lazy

9

11

     Trávniky

107

124

     U Samkov

46

47

Mesto Stará Turá spolu:

9 245

9 170

 

 

Vývoj počtu obyvateľov za obdobie r. 2011 - 2015:

 

 

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Počet obyvateľov k 1.1. uved. roka

9559

9434

9 392

9 292

9 245

Počet narodených občanov

84

70

77

80

77

Počet prihlásených občanov

55

86

60

88

92

Počet zomretých občanov

84

89

92

72

81

Počet odhlásených občanov

180

109

145

143

163

Prírastok (+)

Úbýtok (-)

-125

- 42

- 100

- 47

- 75

Počet obyvateľov

Stav

k 1.1.2012

9 434

Stav

k 1.1.2013

9 392

Stav k 1.1.2014 9 292

Stav k 1.1.2015

9 245

Stav k 1.1.2016

9 170

 

 

Prehľad vybraných matričných úkonov za obdobie r. 2014 a 2015:

 

Matričný úkon (ukazovateľ)

Rok 2014

Rok 2015

Počet uzavretých manželstiev v meste

 

40

 

44

z toho: cirkevne uzavretých

18

13

           uzavretých s cudzincom

1

2

Počet úmrtí vybavených v meste (zahŕňa i obce Hrachovište a Vaďovce)

 

69

 

68

Počet rozvedených manželstiev

32

15

Počet určení otcovstva

31

36

 

V roku 2015 sa narodilo 77 detí a zomrelo 81 našich občanov. Ďalším dôvodom úbytku obyvateľstva bola v minulom roku migrácia obyvateľov do iných miest či štátov. V uplynulom roku sa do mesta prisťahovalo 92 občanov. Žiaľ, naše mesto opustilo a odhlásilo sa 163 obyvateľov, čo je o 20 viac ako v minulom roku. Dôvodom migračného úbytku obyvateľstva je najmä odchod mladých ľudí do väčších miest Slovenska alebo do zahraničia. Vývoj migrácie je vo všeobecnosti v mestách i obciach v značnej miere ovplyvnený celkovou ekonomickou situáciou mesta, prosperitou jednotlivých podnikov, situáciou na trhu práce, bytovou výstavbou a možnosťou získania bytu. Mesto sa snaží vytvoriť pre obyvateľov také podmienky, aby neboli nútení odchádzať za lepšími podmienkami do iných miest či štátov.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 12.1.2016
Nastavenia cookies