Potravinová pomoc v našom meste

Potravinová pomoc

Potravinová pomoc Foto:www.sk1.sk

Dňa 6.9.2011 bol ukončený zber dokladov pre poskytnutie potravinovej pomoci !

Program distribúcie potravín podporuje dodávky potravín pre obzvlášť zraniteľné osoby, ktoré sa ocitnú v  ťažkej situácii. Listom ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z júna 2011 sme boli vyzvaní k spoluprácii pri jeho realizácii. V Európskej únii sa tento program uplatňuje od roku 1987 a je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu.V roku 2011 sa k tomuto programu pripojila aj Slovenská republika.

Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi tým, že im budú prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne dodané základné potraviny - pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny. Maximálny limit pre 1 osobu je 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín.

Mesto Stará Turá organizuje túto pomoc prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí a komisie pre sociálne veci a bývanie. Informácie poskytneme priamo na soc.oddelení, alebo telefonicky na č. tel. 032 7461645 alebo 032 7461646.

Pre spracovanie zoznamu žiadateľov je potrebné predložiť čo najskôr nižšie uvedené rozhodnutie podľa druhu nároku:
  • v prípade detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti predlží k nahliadnutiu rozhodnutie súdu;
  • fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny;
  • osoby na hranici životného minima(rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie) predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny;
  • poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku)predložia k nahliadnutiu rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o valorizácii dôchodku od 1. januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku.
Pri preberaní dodávky potravín sa každý príjemca potravín preukáže platným občianskym preukazom a hore uvedeným potvrdením/rozhodnutím. Príjemca svojim podpisom potvrdí prevzatie potravín a zároveň sa písomne zaviaže, že tieto potraviny nebude ďalej predávať. 
 
Dovoz potravín pre občanov zabezpečí Mestský úrad Stará Turá, ktorý včas zabezpečí informáciu o ich odovzdaní   pre všetkých žiadateľov prostredníctvom mestského rozhlasu a individuálnym telefonickým kontaktom.Predpoklad odovzdávania potravín žiadateľom je september 2011. 

Diskusia k článku

Zatiaľ nebola pridaná žiadna reakcia. Buďte prvý, kto pridá svoj názor.

Mesto Stará Turá, Publikované: 20.7.2011
Nastavenia cookies