Opatrovateľská služba

Staroba a s ňou spojené zdravotné problémy sa - skôr či neskôr - dotknú každého z nás. Pre starého človeka, ktorý je odkázaný na pomoc iných, je najlepšie, ak sa oňho môže niekto postarať v domácom prostredí. Ak tak nemôže urobiť rodina, môže človek, ktorý je na opatrovanie odkázaný, požiadať obec o opatrovateľskú službu.

V našom meste sa sociálna služba - terénna opatrovateľská služba poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

V súčasnosti ju zabezpečujeme prostredníctvom jedenástich terénnych opatrovateliek, aby sme zabezpečili pomoc fyzickým osobám, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Prostredníctvom terénnej opatrovateľskej služby je umožnené našim občanom zostať v ich prirodzenom prostredí, rodine, komunite, čím sa zachovajú ich prirodzené sociálne vzťahy a taktiež im zostane možnosť sociálneho začlenenia. Súčasťou opatrovateľskej služby poskytujeme i dovoz obedov fyzickým osobám, k čomu má mesto vyhradené osobné motorové vozidlo.

Opatrovateľská služba v našom meste je opatrovaným poskytovaná za cenu, ktorá sa určuje všeobecným záväzným nariadením, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Podľa platného VZN č. 1 /2018 je cena 1,50 €/hod. opatrovania, čiže prevažná časť nákladov na túto službu je hradená z rozpočtu mesta. Opatrovateľská služba je poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na dohľad alebo pomoc inej osoby. Stupeň odkázanosti sa určuje na základe posúdenia odkázanosti. Žiadosti a k tomu potrebné tlačivá sú na sociálnom oddelení MsÚ v Dome štátnej správy, 1. posch., kde sa žiadosti i podávajú.

Uvedené tlačivá je možné si stiahnuť i z www.staratura.sk.

Prípadné otázky, alebo v prípade nutnosti osobnej návštevy u Vás v domácnosti, vzhľadom na Váš nepriaznivý zdravotný stav, nás môžete kontaktovať na tel. č. sociálneho oddelenia MsÚ 032/746 16 45, 032/746 16 46, 0915 984 306, 0905 638 860.

 

MsÚ Stará Turá, Publikované: 24.10.2018 | Aktualizácia: 24.10.2018
Nastavenia cookies