Národný projekt - Systém overovania kvalifikácií

Po tom, ako sa SOŠ Stará Turá stala Centrom odborného vzdelávania a prípravy na informačné a komunikačné technológie, uspela tento rok aj v národnom projekte - Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike. Po posúdení kritérií a podmienok v škole jej bola udelená autorizácia na realizáciu overovania kvalifikácií v sektoroch národného hospodárstva elektrotechnikaautomobilový priemysel a strojárstvo (nastavovač CNC strojov).

Projekt sa v rámci celoživotného vzdelávania  zameriava na vytvorenie možností získania kvalifikácie aj mimo systému formálneho (školského) vzdelávania. Hlavným organizátorom projektu je Štátny inštitút odborného vzdelávania.

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť a zaviesť do praxe systém, na základe ktorého si jednotlivci budú môcť dať overiť svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie získané v rámci neformálneho vzdelávania (napr. v rôznych kurzoch) a informálneho učenia sa (neinštitucionálne vzdelávanie sa, ktoré je prirodzenou súčasťou každodenného života, často je nezámerné a človek si ho ani nemusí uvedomovať). Na získanie kvalifikácie teda nebude potrebné vrátiť sa do školy a vzdelávať sa niekoľko rokov, ale stačí využiť svoje už nadobudnuté schopnosti počas celého života (samoštúdiom, praxou a pod.). Po úspešnom absolvovaní dostanú účastníci skúšky osvedčenie o nadobudnutí kvalifikácie. Ide o doklad rovnocenný s tými, ktoré sú výsledkom školského vzdelávania. Osvedčenie o kvalifikácii je akceptované zamestnávateľmi a porovnateľné s dokladom nadobudnutým v rámci školského vzdelávania. Overená kvalifikácia tak pomôže účastníkom skúšky zdokladovať ich vedomosti, zručnosti a kompetencie, čo im výrazne uľahčí uplatniť sa na trhu práce.

SOŠ Stará Turá, Publikované: 28.2.2023 | Aktualizácia: 28.2.2023
Nastavenia cookies