Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je potrebné podať do 31. januára 2017!

Vážení občania, opäť sme vstúpili do nového roku, a preto dovoľte, aby sme Vám pripomenuli, že do 31. januára 2017 (utorok),  je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností, čiastkové priznanie, alebo čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti  podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia v prípade, že ste v priebehu roku 2016  nadobudli nehnuteľnosť, predali nehnuteľnosť, alebo nastali iné zmeny, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane. Vklad do katastra nehnuteľností musí byť vykonaný k 1. januáru 2017.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností je povinný podať daňovník, ktorý sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom, alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti, alebo došlo k zmene druhu, alebo výmery pozemku, bolo vydané právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, došlo k zmene účelu využitia stavby, bytu, alebo nebytového priestoru, alebo mu zaniklo vlastníctvo, správa, nájom, alebo užívanie nehnuteľností. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudol nehnuteľnosť vydražením, alebo dedičstvom, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Pri podávaní daňového priznania k dani z nehnuteľností, ako aj čiastkového priznania je potrebné doložiť  nasledovné doklady –  rozhodnutie o povolení vkladu do katastra, kúpnu zmluvu, právoplatné dedičské osvedčenie, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, preukaz ZŤP  a  pod. Veková hranica fyzických osôb na poskytnutie zníženia dane z pozemkov, stavieb a bytov je viac ako 70 rokov (r. nar.1946), uvedené vo VZN č. 9/2015.

Mesto Stará Turá  ako správca dane vyrubí na základe podaného priznania k dani z nehnuteľností daň, ktorej splatnosť a spôsob úhrady bude uvedená v rozhodnutí. Tlačivá si občania môžu vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Starej Turej, Ekonomické oddelenie, č.d.112, alebo si môžu stiahnuť z webovej stránky Mesta Stará Turá - Tlačivá žiadostí a podaní.

V prípade, že budete požadovať od správcu dane iné informácie, radi Vám ich poskytneme na Ekonomickom oddelení,  č.t 032/7461627, e-mail: dane@staratura.sk.

Mesto Stará Turá, Publikované: 20.1.2017
Nastavenia cookies